Hvorfor læse Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi)?

Nærorientalsk arkæologi er et tværfagligt fag, der trækker på metoder og teorier fra en bred vifte af områder, herunder historie, antropologi, geovidenskab og geografi. Det giver en alsidig uddannelse, der er forankret ikke kun i humaniora, men også indarbejder samfunds- og naturvidenskaberne. Udover at give dig dybdegående viden om de gamle kulturer i det vestlige Asien, vil det skærpe dine kritiske tænknings- og analysefærdigheder og give dig en bred vifte af nyttige kompetencer.

Hvad kan jeg blive? 

Kandidater arbejder i en bred vifte af områder både i den offentlige og private sektor. Udover at arbejde inden for forskning på universiteter og inden for kulturarvsindustrien (museer, rådgivning), efterspørges vores kandidaters færdigheder både i den offentlige og private sektor, f.eks. inden for offentlig administration, banker og industri.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier (et årsværk) svarer til 60 point.

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer: historie, arkæologi, samfund (15 ECTS)

Arkæologisk praksis 1 (15 ECTS)

Introduktion til Ægyptens

oldtidskultur (15 ECTS)

Tilgange til arkæologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Arkæologisk praksis 2 (15 ECTS)

Temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 2 (15 ECTS)

Temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 1 (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på Mellemøstens sprog og samfund

Uddannelsen begynder med en grundig introduktion til kulturerne og samfundene i det gamle Mellemøsten, inden vi dykker dybere ned i centrale emner som ideologi, teknologi, køn, økonomi, miljø og social organisering. Samtidig vil du få undervisning i metoder til feltarbejde og metoder til at analysere en bred vifte af arkæologiske fund, såsom stenredskaber og keramik. Vi diskuterer også de vigtigste teorier og ideer, der har formet arkæologien, og hvordan arkæologi relaterer sig til den moderne verden.

Undervisningen foregår i en bred vifte af formater, herunder forelæsninger, seminarer, gruppediskussioner og projektarbejde samt praktiske øvelser. Du vil opnå erfaring med at udgrave arkæologiske steder og analysere gamle artefakter.

På uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) har du rig mulighed for at tage på feltarbejde og studieophold i udlandet. Læs mere om udlandsophold længere nede på siden.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi). Du kommer igennem 12 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Med denne bachelorgrad kan du tilmelde dig til kandidatuddannelsen i Nærorientalsk Arkæologi, hvor du kan opnå yderligere dybdegående viden om det gamle Vestasien. Kandidatuddannelsen forbereder dig til en karriere inden for forskning, museer eller den bredere kulturarvsindustri samt tæt relaterede områder som f.eks. udgivelse, journalistik eller kulturforvaltning. Alternativt kan du beslutte at kombinere din eksisterende viden med en kandidatgrad i et andet emne, f.eks. forhistorisk eller klassisk arkæologi, museumsstudier eller historie.

FAQ Karrieremuligheder

 

Gennem studierne får du indsigt i det nærorientalske områdes historie, kultur og samfund. Du kommer til at arbejde med en række væsentlige temaer i menneskets sociale liv gennem årtusinder, fx agerbrug, husdyrhold samt dannelsen af landsbysamfund, byer, stater og imperier. Det inkluderer emner som fx domesticering, agerbrug og husdyrhold samt dannelsen af landsbysamfund, byer, stater og imperier.

Du lærer at analysere tekster og genstande i deres historiske sammenhæng, og du opnår generelle teoretiske og analytiske kompetencer. Desuden lærer du en del sprog, da der ikke findes meget dansksproget litteratur om området. Litteraturmængden er omfattende og er primært skrevet på engelsk, tysk og fransk. Uddannelsen giver dig også teknisk kunnen gennem deltagelse en feltskole i Jordan.

 

 

 

 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

En uddannelse i nærorientalsk arkæologi sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for disse områder, så det er en god ide at gøre din uddannelse bredere med henblik på fx kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har således også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi)  hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del mindre fag, hvilket kan være en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre fag er meget frugtbart.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere. Der er en studenterdrevet tidsskrift og en årlig konference arrangeret af studerende.

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til faciliteter, der hvor du har undervisning. De fleste fag har omfattende biblioteker, som du skal bruge i forskellige sammenhænge, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på fagene. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver dig adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. Emner kan fx være studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem fælles arrangementer, såsom bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.Se Søndre Campus

Undervisningen på litteraturvidenskab foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi).

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi), kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi)

 

Nærorientalsk arkæologi er studiet af den materielle kultur (arkitektur, grave, flint, keramik m.m.) fra arkæologiske lokaliteter og områdestudier i Mellemøsten (den Nære Orient). Du får både en praktisk og en teoretisk indføring i fagets indhold, teknik og anvendte metoder. Hovedvægten ligger på at give dig et godt kendskab til arkæologiske levn fra flere tidsperioder og forskellige geografiske hovedområder, samt kendskab til diverse fortolkninger af arkæologisk materiale, suppleret med en praktisk udgravningserfaring.

 

 

Du skal have en adgangsgivende eksamen til universitetet, men gode sprogkundskaber i primært engelsk, men også tysk og fransk er en klar fordel. 

 

 

Du kommer jo for at lære faget - ingen forventer, at du kan det hele på forhånd. Men hvis du kender lidt til Mellemøstens tidligste historie (Mesopotamien, Assyrien, Hittiterriget, Ægypten) har du et lille forspring.

 

 

 

 

 

 

Efter 1. år er der en arkæologisk feltskole i Jordan, hvor du lærer de grundlæggende teknikker i udgravninger. 

 

 

De fleste humanister stiller sig selv det spørgsmål, eftersom de ikke gennemgår en professionsuddannelse, men man kan en del. For det første har du det brede humanistiske overblik, der gør dig i stand til at læse et stort pensum, systematisere din viden og videreformidle det. Som arkæologi-uddannet kan du deltage i arkæologiske udgravninger både herhjemme og i udlandet, og du lærer meget om mellemøstlige forhold via rejser og studieture til områderne. 

 

 

Som udgangspunkt skal du regne med, at det er et fuldtidsstudium. I begyndelsen er det svært at disponere sin tid ordentligt, men sørg for at få nogle gode studievaner fra starten.

 

 

 

Det første år skal du regne med 8-12 timers undervisning. Generelt bestemmer du selv, hvor ofte du går til undervisning, da der ikke er mødepligt, men jo mere du opholder dig på universitetet, jo lettere og mere interessante vil dine studier føles.

 

 

Af en afdeling med syv fag synes vi selv, at studiemiljøet er ret godt. En stor del af studiemiljøet er samlet omkring torsdagsbaren Barbylon og diverse fester. Dertil er der en del aktive foreninger med mere eller mindre tilknytning til afdelingen: Orientalsk Forum, Dansk Ægyptologisk selskab, Palæstina-gruppen osv.

Du kan også vælge at involvere dig i studenterpolitik, hvor der altid vil være plads til en til. Derudover er der foredrag, filmforevisninger og lignende. Generelt er stedet åbent over for nye idéer - og tiltag opstår ofte på tværs af faggrænserne og årgangene. Oldtidsfagene har en fast årlig studietur på 4 dage til museerne i Berlin.

 

 

På grunduddannelsen (bacheloruddannelsen) har du en faglærer og en hjælpelærer (ofte en ældre studerende) tilknyttet hvert kursus. Faglæreren står for forelæsningerne, mens hjælpelæreren "samler op" på spørgsmål til stoffet, litteratur m.m. samt gennemgår øvelser (2 skriftlige prøver á 5 sider på 1. semester).

På kandidatuddannelsen har du en faglærer og en vejleder til opgaver og speciale. Faget er ikke stort, så der er ikke så mange fastansatte. Der ansættes også eksterne lektorer og undervisningsassistenter fra semester til semester.

 

Vi har et bibliotek, hvor der er tilknyttet tre større læsesale og en del mindre til specialestuderende. Der er desuden mulighed for at lave sin egen kaffe eller te, hvis man ikke vil proviantere i kantinen.

 

 

Der er et forslag til fast pensum til grunduddannelsen. Du skal regne med at anskaffe dig en engelsk og tysk ordbog og en grundbog i grammatik. De fleste bøger, der skal bruges på 1. år, kan købes i boghandlen Academic Books på KUA. Underviseren kan også vælge at lave et kompendium, og på biblioteket findes en række bøger, håndbøger og tidsskrifter. Alle til fri afbenyttelse, men aldrig til hjemlån. Studiet er beregnet til at skulle tage 37 timer (fuld tid) med læsning, forberedelse og undervisningsdeltagelse.

 

 

 

 

 

Lignende uddannelser