Hvorfor læse engelsk?

Som bachelor i engelsk bliver du ekspert i engelsk sprog, litteratur, historie og kulturforståelse. Du får mulighed for at beskæftige dig med vidt forskellige emner lige fra grammatik til amerikansk racepolitik og litteratur fra alle verdens engelsktalende lande. Derudover vil du også blive i stand til at kommunikere professionelt på engelsk i alle sammenhænge. 

Hvad kan jeg blive? 

Du kan blandt andet komme til at arbejde med undervisning, tekstproduktion, -redaktion og -oversættelse, sproglig rådgivning, kulturanalyse og -formidling, internationale relationer, interkulturel kommunikation samt researchopgaver – i hele verden.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Det første forløb du som studerende bliver præsenteret for, er et introduktionsforløb. Forløbet har fokus på sammenhængen mellem fagets discipliner og sprog som akademisk studie. Du får en fornemmelse af sprogets rolle og betydning i det moderne samfund og hvad du kan bruge en uddannelse i sprog til. Du bliver bedre til at kommunikere på engelsk og bliver fortrolig med at studere på et universitet. 

Udover de obligatoriske fag, som udbydes på engelskstudiet, har du mulighed for at vælge mellem en række tværfaglige valgfag – både inden for dit eget sprogområde og udenfor. Her kan du kan specialisere dig inden for fx sprog, litteratur, medier, didaktik, amerikanske studier eller hvad du ellers interesserer dig for. 

I løbet af uddannelsen får du også mulighed for at læse tilvalg. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du selv stor mulighed for at kombinere flere interesseområder og skabe en profil, du finder interessant.  

Du kan også læse tilvalg i udlandet. Læs mere om udlandsophold længere nede på siden.

Studieforløb

Universitetsuddannelser måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS point. 

1. år

1. semester
2. semester

Engelsk sprog og kultur: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: fonetik, grammatik og oversættelse (15 ECTS)

Kultur 1: litteratur, historie og kultur (15 ECTS) Kultur 2: litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: grammatik og oversættelse (15 ECTS)

Valgfag (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på engelsk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på engelsk (2,5 ECTS) 

Kultur 3: litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i engelsk. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Med en uddannelse i engelsk vil du opnå stor tværkulturel viden om den engelsktalende verden, litteratur, kultur, historie, samfundsforhold, sprog og sprogbrug. 

Med disse kompetencer har du mulighed for at vælge en karriere inden for undervisning, oversættelse, kommunikation eller noget helt andet. Du kan blandt andet arbejde som underviser, med tekstproduktion, redaktion og oversættelse, sproglig rådgivning, kulturanalyse og -formidling, internationale relationer, interkulturel kommunikation eller researchopgaver. 

FAQ Karrieremuligheder

 

Inden du starter er du allerede god til engelsk. Igennem uddannelsen opnår du fuld beherskelse af det engelske sprog, et stort og varieret ordforråd, korrekt udtale og grammatik. Du opbygger din viden om sproget, så du både kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt, undervise og rådgive andre på korrekt engelsk på højt niveau. Systematisk arbejde med grammatik og fonetik er en væsentlig del af uddannelsen, og du får trænet din evne i at oversætte og identificere de væsentligste forskelle på engelsk og dansk.

Du kommer til at analysere litterære tekster og andre medieformer fra alle dele af den engelsktalende verden og inden for vidt forskellige genrer lige fra essays til sci-fi. Som færdig bachelor har du viden om og forståelse for den engelsktalende verdens historie, samfund, kultur og litteratur. Den brede forståelse af de engelsktalende samfund giver dig forudsætninger for virkelig at forstå, hvad der sker i vores globale verden. Du får også et indblik i mangfoldigheden af migrantkulturer.

Du kan løbende vælge valgfrie emner, der giver dig mulighed for at tone uddannelsen efter dine personlige interesser, hvad enten det er narcissisme i Californisk litteratur, sociolingvistik og fonetik, vampyrer i den Victorianske periode eller forholdet mellem masse og elite ved præsidentvalget i USA. Emnerne hænger tæt sammen med den forskning, underviserne laver.

Læs mere om forskningen på faget.

 

 

 

 

Kristian er cand. mag. i engelsk og arbejder som gymnasielærer på Næstved Gymnasium. 

Som kandidat i engelsk mestrer du det engelske sprog og har samtidig bred forståelse for kultur og samfundsforhold i engelsksprogede lande. Det giver en bred vifte af jobmuligheder. Du kan udnytte din tværkulturelle indsigt til arbejde med kulturformidling, internationale relationer og konsulentvirksomhed i spørgsmål, der vedrører Danmark og de engelsksprogede lande, eller du kan fokusere på den sproglige del og arbejde med oversættelse, sproglig rådgivning eller undervisning. Der er gode muligheder både i den private og offentlige sektor og for at få arbejde med et internationalt perspektiv.

Mød andre færdige kandidater, der bruger deres sproguddannelse i deres karriere

Eksempler på jobområder

Undervisning

Gymnasielærer, seminarielærer, sprogskoler, universiteter, højskoler og efterskoler.

Kommunikation og formidling

Dine sprog- og formidlingsevner kvalificerer dig til at arbejde i kommunikationsbranchen som blandt andet kommunikationsrådgiver, webredaktør eller tekstforfatter.

Administration og organisation

Engelsk er organisationssproget på stadig flere arbejdspladser, og mange engelskkandidater ansættes som konsulenter, fuldmægtige eller projektledere.

Oversættelse og tolkning

Uddannelsen kvalificerer til at arbejde med oversættelse og tolkning i for eksempel internationale virksomheder og organisationer – eller i EU og FN.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i engelsk hører hjemme på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk sammen med en række andre sprogfag (spansk, italiensk, tysk og fransk). Instituttet lægger stor vægt på et godt og spændende studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på uddannelsen.

I introugen er der både et fagligt og socialt fokus, så du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, du skal i gang med og får et godt afsæt for dit studieliv, samtidig med at du lærer dine nye medstuderende at kende.

Her kan du se 10 gode råd til nye studerende.

Modtagerordning og kontaktlærere

Som ny studerende på bacheloruddannelsen i engelsk vil du i løbet af den første tid blive inviteret til to gruppesamtaler sammen med dine medstuderende: en med din underviser og en med studievejlederen. Her vil der være mulighed for at tale om det faglige og studiemæssige, herunder eventuelle udfordringer, du måske vil opleve i din første tid på uddannelsen.

Underviserne og et hold af studerende fra de andre årgange har fokus på at hjælpe dig med at opbygge gode studievaner, få overblik over, hvordan studiet hænger sammen og hvad der kræves for at komme godt igennem det.

Læsegrupper

Læsegrupper dannes i studiestarten på første semester. Læsegrupperne fungerer som et professionelt fællesskab, der er en vigtig base for mange studerende og hjælper med at styrke studieprocessen. Mange læsegrupper har også ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af alumnenetværket English Alumni Network, der er for både nuværende og tidligere engelskstuderende. Som medlem af alumnenetværket kan du deltage i faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk,  du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Informationssøgning

For at hjælpe nye studerende med at blive bedre til at søge information – fx ekstra læsning til de faste kurser eller materiale til en hjemmeopgave – er der i begyndelsen af uddannelsen kurser i informationssøgning ved instituttets bibliotekar.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket her en stor referencesamling som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.

Café

I instituttets café, Ambarssaden, kan studerende mødes og hygge sig. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra de andre sprogfag. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.

Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende fx teaterture, fester og studieture.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

 

Hvis du bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Introugen i uge 35

Det er vigtigt at få en god studiestart, så man føler sig sikker og tilpas, når uddannelsen rigtigt går i gang. I uge 35 vil du derfor blive inviteret til en introuge på din uddannelse. Her møder du dine nye medstuderende og kommer godt i gang på studiet både fagligt og socialt. 

I introugen vil ældre studerende, også kaldet tutorer, stå for et program sammen med studievejledningen, der klæder dig på til dit studie. I introugen vil der både være fokus på det faglige og det tekniske, men også på det sociale, så du lærer dine medstuderende at kende. Det er ikke obligatorisk at deltage i introugen, men det er en rigtig god idé, da det er med til at give en god start og et godt tilhørsforhold på uddannelsen.

Det er universitetets politik, at alkohol skal holdes helt uden for det sociale og faglige program for nye studerende i dagstimerne.

 

Se Søndre Campus

Undervisningen på engelskuddannelsen foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Jeg troede, jeg var meget mere sprogligt anlagt. Så jeg troede, at det var den vej, jeg skulle gå. Så stille og roligt som semestrene gik, opdagede jeg: Okay, jeg synes faktisk, at litteratur og historie er meget mere spændende. Det var virkelig noget, jeg kunne mærke.

Michela, studerende på engelsk, fra KU Studieliv podcasten
Ku podcast engelsk

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i engelsk.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse engelsk, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser