Hvorfor læse grønlandske og arktiske studier? 

Grønlandske og arktiske studier er den eneste tværfaglige uddannelse i Danmark, der har fokus på grønlandsk sprog og arktiske kultur- og samfundsforhold med vægt på inuit. Uddannelsen giver dig en unik faglig baggrund, som gør dig i stand til at analysere, diskutere og formidle forhold og dynamikker i Arktis. Uddannelsen tilgår problemfelter ved at samtænke historiske såvel som aktuelle forhold.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du blive ansat inden for formidling, projektledelse, analysearbejde, forskning, undervisning og administration, hvor grønlandsrelaterede forhold spiller ind. Du kan arbejde i Grønland eller grønlandsrelaterede institutioner i Danmark. Men ligesom andre humanister kan du også få ansættelse uden for det grønlandske og arktiske felt, fx i forlagsbranchen, NGO'er eller som selvstændig konsulent.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Hvert fags ECTS point er angivet i parentes i skemaet. 

1. år

1. semester
2. semester

Propædeutik 1: Grønlandsk sprogintroduktion (15 ECTS)

Propædeutik 2: Grønlandsk sprogintroduktion (15 ECTS)

Inuit kultur og samfund (15 ECTS) Politiske og sociale processer i Arktis (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Grønlandsk sprogfærdighed (15 ECTS)

Grønlandsk kommunikation A (15 ECTS)

Aktuelle kultur og samfundsforhold i Grønland (15 ECTS) 

eller

Aktuelle kultur og samfundsforhold i Arktis (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Grønlandsk kommunikation B (15 ECTS)

Grønlandsk kommunikation C (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

4. år

7. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på grønlandske og arktiske studier

I sprogundervisningen skal du lære at tale, skrive og analysere grønlandsk. Undervisningen foregår på små hold og veksler mellem forelæsninger, tekstdiskussioner, sprogtræning, dialog, mundtlige studenteroplæg, gruppearbejde, øvelser og vejledning. Senere i studiet bliver arbejdet mere selvstændigt. Der er 12 undervisningstimer om ugen i alt, og du skal være forberedt på at bruge temmelig meget tid på at opøve dine sprogkundskaber og forberede dig til kurserne. Kultur- og samfundsundervisningen veksler mellem diskussioner af forskellige tematiske problemfelter samt arbejde med teoretiske og analytiske tilgange. Der er stort fokus på at styrke de akademiske skriftlige og mundtlige kompetencer.    

Flere studerende vælger at tage et semester i Grønland, hvor de studerer på Grønlands Universitet. Andre studerende vælger at tage tilvalg på fx minoritetsstudier og komparative kulturstudier eller forfølger studier i udlandet (fx Canada). Der er ligeledes mulighed for at lade praktik indgå som en del af bachelor- og kandidatuddannelsen.

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier. Du kommer igennem 13 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Grønlandske og arktiske studier er den eneste tværfaglige uddannelse i Danmark med speciale i grønlandsk sprog og arktiske kultur- og samfundsforhold. Med et primært fokus på inuit vil undervisningen koncentrere sig om sprog-, kultur-, historie- og samfundsforhold, herunder de koloniale og postkoloniale dynamikker og relationer. Det er først og fremmest Grønland, der er i centrum, men forhold hos andre arktiske folk indgår også som en vigtig del af studiet. Forståelsen af de komplekse processer i Arktis bliver sat i relation til internationale problemstillinger knyttet til fx oprindelige folk, ressourceudnyttelse og geopolitik.

Grønlandske og arktiske studier har til huse i et af de gamle pakhuse i Strandgade på Christianshavn. Det faglige miljø og studiemiljøet er karakteriseret ved stor kontakt og dialog mellem undervisere, forskere og studerende. Huset rummer ligeledes et af verdens største biblioteker med arktisk materiale. Det betyder, at der er en del gæster fra hele verden, som besøger stedet.

FAQ Karrieremuligheder

 

Uddannelsen giver indgående viden om nutidige og historiske sociale, politiske og kulturelle forhold i Arktis. Studierne giver kompetence i kulturanalyser med afsæt i videnskabelige teorier og metoder fra humaniora og samfundsvidenskaberne. Endelig vil du få kompetencer i at skrive, tale, oversætte og analysere grønlandsk. Sprogundervisningen trækker på teorier og metoder fra lingvistikken.

 

 

 

 

De fleste færdiguddannede bachelorer i grønlandske og arktiske studier vælger at forsætte på kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier eller på kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier. Som kandidat kan du bl.a. blive ansat inden for grønlandsrelateret formidling, projektledelse, analysearbejde, forskning, undervisning og administration. Du kan arbejde i Grønland eller grønlandsrelaterede institutioner i Danmark. Men ligesom andre humanister kan du få ansættelser både inden for og uden for det grønlandske og arktiske felt, fx i forlagsbranchen, NGO'er eller som selvstændig konsulent.

Afhængigt af dit personlige mål, kan det være meget nyttigt at supplere studiet med tilvalgselementer fra bachelorfag som minoritetsstudier, komparative kulturstudier, kulturgeografi, antropologi eller lignende. På den måde kan du målrette dine kvalifikationer og åbne jobområdet op.

Eksempler på virksomheder:

 • Nordsjællands Hospital
 • Sprogcenter Sisimiut
 • Sprogskolen København
 • Arktisk Institut
 • Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
 • Grønlands Selvstyre
 • Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik
 • De Grønlandske Huse
 • Qaqortoq Museum (UNESCO)
 • UNICEF

 

 

 

Studieliv

Grønlandske og arktiske studier hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), på det Humanistiske Fakultet, men hvor resten af instituttet ligger på Søndre Campus, ligger Afdeling for Grønlandske og Arktiske Studier i Strandgade på Christianshavn. 

Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Strandgade 102
Grønlandske og arktiske studier er et lille fag med ca. 15-20 studerende i alt på bachelor- og kandidatuddannelsen. På afdelingen er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende på tværs af årgange mødes for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær faglig dialog med undervisere og forskere. Afdelingen har desuden et omfattende bibliotek – Polarbiblioteket – som tiltrækker forskere, gæster og studerende fra hele verden.

Biblioteket på Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier.

Som studerende har du rig mulighed for at deltage i arrangementer tilrettelagt af Grønlandske og arktiske studier, Arktisk Institut, Nordatlantens Brygge, Polarbiblioteket, Det Humanistiske Fakultet og ToRS. På tværs af fagene på ToRS er der faglige møder og fester arrangeret af de studerende, samt andre faglige arrangementer.

Fagråd

Fagrådet, som er fælles for hele instituttet, består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. I fagrådet drøftes fx studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning (fx eksamenformer). Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem arrangementer, såsom filmklub, bogklub, bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Mød de studerende

Det allerbedste ved mit studie, er den nærhed, der er. Altså fordi vi er så få. Det gør det virkelig trygt at komme og være på studiet.

Louise, studerende på grønlandske og arktiske studier, fra KU Studieliv podcasten
Louise grønlandske studier podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i grønlandske og arktiske studier.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i Grønlandske og arktiske studier, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her kan du få svar på spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vejledningen har åbent både for telefonisk, skriftlig og personlig henvendelse.

Her ligger uddannelsen

Afdeling for Grønlandske og arktiske studier, Strandgade 102, 1401 København K


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet – grønlandske og arktiske studier

 

Grønlandsk er en integreret del af studiet. Sprogundervisningen udgør lidt over halvdelen af den grundfaglige del af bacheloruddannelsen. Som studerende bruger du meget tid på at lære grønlandsk.

Undervisningen fokuserer på kompetencer inden for udtale, dialog, oversættelse og grammatik. Du vil blive introduceret til lingvistiske teorier og begreber, men rene lingvistiske studier kan ikke længere foretages som led i uddannelsen.

 

 

Nogle studerende vælger at tage til Grønland i en periode for at lære sproget og for at få et førstehåndskendskab til Grønland.

Andre vælger at tage til Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet i Nuuk) eller til universiteter i Aberdeen (Skotland), Fairbanks (Alaska) eller andre udenlandske universiteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen omhandler inuit i hele Arktis for at give en bred indføring til samfunds- og kulturforhold i både førkolonial og nyere tid. Er du interesseret i Grønland har du mulighed for at arbejde videre med bacheloruddannelsens grønlandskurser gennem en faglig specialisering og fordybelse i bachelorprojektet eller gennem fortsatte studier på kandidatuddannelsen. 

Da studiet i grønlandske og arktiske studier trækker på en lang række antropologiske, historiske og etnologiske teorier, kommer man som studerende ind i en række inspirerende fagfelter, som åbner studierne op på spændende måder. Bacheloruddannelsen inkluderer endvidere 3/4 års tilvalg. Her forfølger de studerende ofte hver deres interesser og udvikler deres personlige og faglige kompetencer på mange forskellige områder. Mange tager tilvalg på minoritetsstudier og komparative kulturstudier.

 

 

Som de fleste andre humanistiske fag er der ikke nødvendigvis en entydig sammenhæng mellem uddannelse og senere ansættelsesforhold.

Kun få arbejdsgivere slår stillinger op, hvor man specifikt søger kandidater med viden om Grønland og Arktis. Som kandidat fra grønlandske og arktiske studier har man udviklet en række faglige kompetencer på baggrund af, hvordan man har valgt at sammensætte sit studie, og hvilke interesseområder man har forfulgt gennem projekter, tilvalg, praktik, udlandsophold, speciale m.v. På baggrund af det opbygger kandidater fra studiet hver deres personlige faglige profil, og det er den, de får job på.

Indtil videre har studiets kandidater være overraskende gode til at finde spændende og udfordrende arbejde både inden for og uden for det grønlandske og arktiske felt. 

 

 

 

 

 

 

Lignende uddannelser