Hvorfor læse klassisk arkæologi? 

Arkæologiens område er den materielle virkelighed – resultater af menneskets indbyrdes kommunikation og handlinger. De materielle levn omfatter principielt alle fysiske genstande og forhold, som er bearbejdet af mennesker enten i form eller kontekst. De klassiske kulturers materielle levn er karakteriseret ved den omfattende brug af billeder som kommunikation og interessen for menneskers placering i samfundet. 

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx komme til at arbejde på museer og universiteter, inden for undervisning, udstillingsvirksomhed, interkulturel kommunikation, formidling, journalistik, turisme, administration m.m. Du vil kunne finde job i mange forskellige sektorer og brancher – både i offentlige institutioner og private virksomheder. 

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 point. Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi består af nedenstående fagelementer foruden propædeutisk (forberedende) sprogundervisning. Læs mere om de enkelte fagelementer.

1. år

1. semester 2. semester

Introduktion til arkæologi og humanistisk videnskabsteori (15 ECTS)

Metode 1: feltarkæologisk metode med forskningsområde (15 ECTS)

Klassisk arkæologisk periodekursus 1: den geometrisk-arkaiske periode (15 ECTS) Klassisk arkæologisk periodekursus 2: den klassisk-hellenistiske periode (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (15 ECTS)

Klassisk arkæologi: kulturmøde med forskningsområde (15 ECTS)

Græsk 1 (propædeutik) (15 ECTS)

Græsk 2 (propædeutik) (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Latin 1 (propædeutik) (15 ECTS)

Latin 2 (propædeutik)  (15 ECTS)

Arkæologisk teori (15 ECTS)

Klassisk arkæologisk periodekursus 3: den romerske periode (15 ECTS)

4. år

7. semester 8. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt  (15 ECTS)

Undervisningen på klassisk arkæologi

Årgangene på klassisk arkæologi er relativt små med 20 studerende. I nogle af de teori- og metodeintroducerende fag vil du blive undervist sammen med studerende fra den beslægtede uddannelse i forhistorisk arkæologi. I sprogfagene græsk og latin foregår undervisningen sammen med studerende på klassisk græsk og latin.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, studenterfremlæggelser, seminarer, skriftlige øvelser og ekskursioner. Uddannelsen har både en teoretisk og en praktisk dimension, og du kommer også til at arbejde med analyse af konkrete genstande. På uddannelsen er der blandt andet museumsgennemgange i de klassiske samlinger på Nationalmuseet, Ny Carlsberg Glyptotek, Thorvaldsens Museum og Den Kongelige Afstøbningssamling.

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Uddannelsen i klassisk arkæologi giver dig indgående faglig viden om de græske, etruskiske og romerske materielle kulturer i hele deres geografiske udstrækning fra tidlig historisk tid og med senantikken. Du lærer om geometrisk, arkaisk, klassisk og hellenistisk tid i det græske områder og om Rom og det romerske imperium i republikansk og romersk kejsertid. Du får kendskab til kulturudviklingen i Middelhavsområdet igennem beskrivelse, datering, identificering og kontekstanalyse.

Hvis du ønsker en karriere inden for klassisk arkæologi, kan du fortsætte med en kandidatuddannelse i klassisk arkæologi. Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi giver desuden adgang til en del andre kandidatuddannelser.

FAQ Karrieremuligheder

 

Uddannelsen i klassisk arkæologi giver dig viden om aspekter af græsk og romersk topografi, arkitektur og billedkunst. Du bliver i stand til at beskrive og analysere materielle levn og forstå klassisk arkæologis forskningshistorie, teorihistorie og videnskabsteori, og du lærer at anvende fagets videnskabelige metoder.

De antikke kulturer var komplekse samfund, som benyttede både skrift og billedsprog som kommunikation og klassiske arkæologer arbejder med et stort og forskelligt kildemateriale, som også inddrager skriftligt materiale og historiske kilder.

Du bliver i trænet i at omsætte teoretisk viden til praksis og fungere dynamisk i et team. Uddannelsen gør dig også i stand til belyse et emne fra flere synsvinkler og forstå deres betydning for emnets afgrænsning og fremtræden. Du lærer desuden at formidle videnskabelige problemstillinger mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper.

Læs om forskningen i klassisk arkæologi.

 

 

 

 

Som kandidat i klassisk arkæologi vil du være kvalificeret til at arbejde og forske på museer og universiteter. Der er få faste stillinger som museumsinspektør eller universitetslærer inden for faget, men du vil undervejs i studiet opdage, at du har mange andre muligheder, hvor du kan vælge at bruge dine meget forskellige akademiske kompetencer inden for undervisning, udstillingsvirksomhed, interkulturel kommunikation, formidling, journalistik, turisme, m.m.

Da du gennem uddannelsen bliver trænet i at sætte dig ind i store mængder svært stof og formidle det, vil du kunne finde job i mange forskellige sektorer og brancher – både i offentlige institutioner og private virksomheder. 

 

 

 

Studieliv

På klassisk arkæologi opfordrer vi til, at alle årgange indgår i et tæt studiemiljø. Men et godt studiemiljø kommer ikke af sig selv. Som studerende er du del af en helhed, og du har muligheden for at sætte dit præg på omgivelserne ved eksempelvis at engagere dig i råd og udvalg.

Klassisk arkæologi er et internationalt forskningsfag, og fagets undervisere har tætte kontakter til universiteter og museer overalt i Europa, og  i de mediterrane lande i særdeleshed. De studerende opfordres til at tage på udveksling i udlandet.

Institut og fakultet 

Uddannelsen i klassisk arkæologi hører hjemme på Saxo-Instituttet, som omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne forhistorisk og klassisk arkæologi, europæisk etnologi, klassisk græsk, latin, græsk og latinsk middelalderfilologi samt historie. Instituttet tilbyder studie- og erhvervsvejledning, forskelligartede studiefaciliteter og et righoldigt bibliotek, der dækker alle de nævnte fagområder, og som dagligt betjener instituttets studerende og forskere.

Instituttet sætter et godt studiemiljø højt - både mellem undervisere og studerende og de studerende imellem. Studiemiljøet er kendetegnet ved en god og behagelig omgangstone, gensidigt engagement og ønsket om at skabe et rart, videbegærligt og vidensudvekslende sted at være. Og har man brug for råd eller vejledning, er studievejlederens dør (og e-mailadresse) altid åben.

På Saxo-Instituttet findes bibliotek, læsesal samt andre faciliteter for de studerende. Fagets og afdelingens studerende omgås på tværs af studier og årgange i et levende og intimt studiemiljø og har fælles café. Der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

I denne lille film produceret af studerende på Saxo-instituttet kan du få et indtryk af studiemiljøet i den studenterdrevne Café Helga.

Herudover er der masser af muligheder på fakultetet for både at benytte sig af de andre fags biblioteker samt at bruge grupperum, læsepladser, trådløst internet, it-lokaler, få en specialeplads eller kurser i hvordan du kommer fra studiet til dit første job.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?


Se Søndre Campus

Undervisningen på klassisk arkæologi foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Det gjorde virkelig indtryk på mig, fordi da jeg var lille, og gik i folkeskole og var på Nationalmuseet med mine klassekammerater, der var jeg den eneste, der syntes, det var spændende. Men herude synes ALLE, det er spændende. Det er sådan en fed oplevelse at kunne dele det med andre.

Zeenat og Clara, studerende på forhistorisk og klassisk arkæologi, fra KU Studieliv podcasten
Zeenat og Clara fra forhistorisk og klassisk arkæologi

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i klassisk arkæologi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse klassisk arkæologi kan du kontakte studievejledningen på Saxo-Instituttet på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - klassisk arkæologi

 

Uddannelsen i klassisk arkæologi adskiller sig fra mange af de øvrige uddannelser på Saxo-Instituttet, fordi den har et mere praktisk udgangspunkt. Under en bachelor i klassisk arkæologi kommer du nemlig til at beskæftige dig med analyse af materielle levn og udgravningsteknikker. Du kommer også på en obligatorisk udgravning.

Selvom uddannelsen har flere praktiske elementer end mange humanistiske uddannelser, er der dog stadig krav om læsning af videnskabelige artikler på de europæiske hovedsprog og skriftlige opgaver og mundtlige oplæg. Du skal eksempelvis skrive et bachelorprojekt på 21-25 normalsider. Når du læser klassisk arkæologi, skal du også have propædeutik i hhv. latin og græsk sprog.

 

 

Forhistorisk, klassisk og nærorientalsk arkæologi arbejder inden for forskellige geografiske områder. Uddannelsen i klassisk arkæologi har fokus rettet på Middelhavsområdet og dets materielle kulturer og udvikling. Klassisk arkæologer arbejder med et stort og mangeartet kildemateriale, som også inddrager skriftligt materiale og historiske kilder. De antikke kulturer var komplekse samfund, som benyttede både skrift og billedsprog som kommunikation, og klassiske arkæologer har særlige forudsætninger for at arbejde med billeders anvendelse og betydning.

Forhistorisk arkæologi giver et indgående kendskab til den forhistoriske kulturudvikling og materielle levn i Norden og Nordeuropa. På trods af de forskellige forskningsområder, er der en del samundervisning mellem forhistorisk og klassisk arkæologi, da meget af teorien og metoden er den samme. Derfor er der også et tæt sammenhold mellem de to uddannelser.

Nærorientalsk arkæologi beskæftiger sig med Mellemøstens kulturer og civilisationer, og ligger på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

 

 

På 2. semester skal man på en fire-ugers seminarudgravning, som typisk finder sted i sommerferien i forlængelse af semesteret. På klassisk arkæologi kommer du på udgravning i Middelhavsområdet – f.eks. i Italien eller Grækenland. Man skal være forberedt på, at udgravninger kan være et hårdt, fysisk arbejde, og vejret kan have indvirkning på oplevelsen.

Udgravningen er en central og obligatorisk del af uddannelsen. Samtidigt er udgravningen for mange studerende der, hvor man rigtig får prøvet kræfter med arkæologien i praksis, og hvor man får mulighed for at få et tættere sammenhold med sine medstuderende.  

Det er også muligt at komme i praktik eller på et udlandsophold, hvor udgravning også er en mulighed.

 

 

Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi tager 4 år, da det sidste år skal bruges på propædeutik. Propædeutik er intensiv sprogundervisning, der svarer til græsk og latin på gymnasialt A-niveau.

Undervisningen i propædeutik er ifølge det anbefalede studieforløb det, som afslutter bacheloren i klassisk arkæologi. Det kan virke mærkeligt, når man igennem hele uddannelsen beskæftiger sig med levn fra den romerske og græske verden og først til sidst beskæftiger sig med sproget. Det er dog bevidst tilrettelagt sådan, fordi du først i praksis skal bruge dit kendskab til det latinske og græske sprog, når du læser videre på kandidaten i klassisk arkæologi. Propædeutikken er dog stadig en obligatorisk del af bacheloruddannelsen, og du er ikke færdig med din bachelorgrad i klassisk arkæologi, før propædeutikken er bestået.

Har du haft latin og/eller græsk på A-niveau i gymnasiet, vil du få merit for propædeutikken.

 

Klassisk arkæologi er et fuldtidsstudium, så du skal bruge lige så lang tid på studiet hver dag, som du skulle bruge, hvis du havde et fuldtidsarbejde. Planen er lagt ud fra, at en gennemsnitlig studerende bruger 37 timer om ugen på sit studie. De timer dækker både undervisning og forberedelse.

Antallet af undervisningstimer er ca. 12 om ugen. Det lyder måske umiddelbart som meget lidt sammenlignet med det timetal, du har været vant til fra eksempelvis gymnasiet. Det skal man dog ikke lade sig snyde af, for timerne på universitetet forudsætter en mere omfattende forberedelse. Denne forberedelse kan både bestå i at læse videnskabelige artikler på fremmedsprog, som især i starten kræver flere gennemlæsninger for at forstå indholdet, men også i at diskutere teksterne i en læsegruppe sammen med nogle af sine studiekammerater og forberede mundtlige oplæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil både være gruppearbejde og selvstudie på arkæologistudiet. I første semester vil du blive tildelt en studiegruppe, hvor I kan læse og diskutere tekster sammen. Til nogle kurser vil der være gruppeafleveringer, men til eksamen vil man altid blive bedømt individuelt. Med andre ord vil du på studiet selv kunne bestemme, hvor meget selvstudie og hvor meget gruppearbejde du vil have. Men du kan ikke komme uden om noget af det fuldstændigt. Det første semester vil du få gode råd til, hvordan du bruger en studiegruppe bedst muligt.

 

 

Klassisk arkæologi har et livligt studiemiljø med en masse foreninger, du kan engagere dig i som ny studerende.

Sammen med de andre fag på Saxo-Instituttet favner klassisk arkæologi en bred vifte af forskellige faglige og sociale foreninger. Café Helga er Saxo-Instituttets studenterstyrede studiecafé, hvor du kan få stillet kaffe- og sodavandstørsten. Her kan du komme og sidde og studere, spille Bezzerwizzer med din studiegruppe, eller hvis du bare kunne tænke dig en lille pause fra mellem forelæsninger. I caféen kan du møde ligesindede studerende, der studerer på en af Saxos fem bacheloruddannelser. Hver fredag i semestret, omdanner Café Helga sig til Helga After Dark, hvor Saxo-Instituttets festudvalg sørger for hyggen, musikken og dansegulvet.

Der findes også forskellige faglige foreninger og tilbud på klassisk arkæologi, hvor du kan engagere dig i det faglige arbejde. Her man bl.a. nævne Fredagsforelæsninger, Klassisk Arkæologisk Forening, Klassisk Arkæologisk Fagråd og meget mere.

 

 

De første to år på din uddannelse har du obligatoriske kurser med et valgfrit element på din uddannelse. På dit 3. studieår har du stor valgfrihed, som du kan bruge på mange forskellige ting. Du kan fx tage på et udlandsophold, hvor du læser i Norden, Europa eller resten af verden via de mange udvekslingsaftaler, Københavns Universitet har. Det er en måde at tone sin uddannelse på.

Du kan også tone din uddannelse ved at tage et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed eller organisation, hvor du får mulighed for at afprøve din faglighed i praksis.

At tage tilvalgskurser er en sidste måde, man kan tone sin uddannelse på. Du kan  tage tilvalgskurser på en anden uddannelse. Det kan fx være museumsstudier, kunsthistorie og meget mere.

Det 4. studieår er til propædeutikken, men det er muligt at blande elementerne fra 3. og 4. studieår, så du følger propædeutik sideløbende med f.eks. tilvalg.

 

 

De fleste studerende at læse videre på en kandidatuddannelse. Dine karrieremuligheder efter endt uddannelse afhænger langt hen ad vejen af, hvordan du har tonet din uddannelse undervejs. Herunder eventuelle studiejobs, udlandsophold, projektorienteret forløb (praktik), tilvalg, valg af kandidatuddannelse m.m. Det vigtigste er, at man dygtiggør sig inden for sit fag, men afprøver nogle ting undervejs i løbet af uddannelsen for at komme tættere på afklaring. Man kan sige, at man får til dels nogle fagspecifikke kompetencer men til dels også nogle brede humanistiske kompetencer.

Kandidatuddannelsen giver dig brede humanistiske kompetencer, som åbner døre inden for ministerier, kommuner, EU, administration, forlag og presse, personaleforvaltning og meget andet. Kandidaternes internationale erfaring og evne til at sætte sig ind i store mængder svært stof og formidle det er centrale kvalifikationer på det akademiske arbejdsmarked.

Kandidatuddannelsen kan også kvalificere dig til forskningsbaserede ansættelser, men så skal du være indstillet på projektansættelser efter endt uddannelse, som fx afhænger af aktuelle forskningsprojekter, museumsudstillinger og/eller arkæologiske fund, som munder ud i udgravninger. Nogle kandidater fortsætter med en Ph.D.-grad for at kvalificere sig til en af de få faste stillinger som museumsinspektør eller universitetslærer inden for faget.

Uddannelsen peger ikke på én bestemt jobfunktion men kan føre til mange forskellige jobs. Du får med andre ord et godt fundament på uddannelsen, som du kan bruge i mange forskellige sammenhænge. At læse klassisk arkæologi kan føre til en spændende, dynamisk karrierevej, som forudsætter stor selvstændighed, fordi den i høj grad afhænger af egen interesse og hvordan arbejdsmarkedet ser ud, når du er færdiguddannet.

 

 

 

 

Lignende uddannelser