Beskrivelse af fagelementer

De kurser, du skal følge på bacheloruddannelsen i lingvistik, afhænger af, hvilken specialisering du har valgt. Det første år på uddannelsen har alle studerende sammen, ligesom bachelorprojektet på tredje år er obligatorisk for alle.

Obligatoriske kurser for alle studerende

Introduktion til lingvistik

Kurset giver en bred indførsel i en række lingvistiske deldiscipliner, de sproglige områder de typisk fokuserer på og deres analysemetoder. Deldisciplinerne i modulet inkluderer bl.a. historisk og sammenlignende lingvistik, typologisk klassifikation af sprog, psykolingvistik (studiet af sprogprocessering), første- og andetsprogstilegnelse og sociolingvistik. Gennem læsning af fagartikler på engelsk med empiriske analyser opnår du bevidsthed om den empiriske lingvistiske afhandling som genre. Desuden lærer du at analysere et afgrænset datamateriale uden komplikationer fra et ukendt sprog og anvende de vigtigste kriterier til typologisk inddeling af verdens sprog på et tilrettelagt materiale.

Dansk sprog

Du lærer at analysere danske skriftsprogssætninger grammatisk i materiale og funktion samt danske ord morfologisk. Desuden lærer du at lydskrive danske ord i IPA (det internationale fonetiske alfabet) og får en forståelse af principper for retstavning og hvordan man omsætter lyd til skrift. Kurset omfatter endelig beskrivelser af den historiske udvikling af dansk lydligt og grammatisk.

Typologisk grammatisk analyse

Kurset giver en viden om og forståelse af væsentlige grammatiske forskelle på og ligheder mellem verdens sprog. Du lærer at lave en begrundet grammatisk analyse af et materiale på et kendt eller ukendt sprog, og derudover træner du din analytiske kompetence og din evne til at begrunde påstande om sprogs opbygning baseret på en forståelse af forholdet mellem udtryk og indhold i det sproglige tegn. Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder, du har opnået gennem kurserne Introduktion til lingvistik og Dansk sprog. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes dine færdigheder i og forståelse for lingvistisk analyse gennem bevidst stillingtagen til alternative analyser.

Fonetik og fonologi

Fonetik er læren om sprogets lydlige side, mens fonologi er læren om lydsystemer. Kurset giver en indføring i fonetikkens og fonologiens grundbegreber og terminologi, så du får en forståelse af forholdet mellem artikulatorisk og auditiv beskrivelse af sproglyde og forskellen på sproglyde udtalt i isolation og i sammenhængende tale. Du lærer at beskrive almindeligt forekommende lydklasser i verdens sprog artikulatorisk og beskrive den distinkte udtale af danske ord artikulatorisk. Du lærer desuden at lave en elementær fonologisk analyse af sproglige data af mindre kendt art. Du lærer også at redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift, stavelsesskrift og morfemskrift.

Sproglig analyse i praksis

Kurset fokuserer på den analysemæssige og teoretiske sammenhæng mellem lingvistik og fagområder, der grænser op til lingvistik som psykologi, neurologi, sociologi, filologi, arkæologi og antropologi. Du lærer at orientere dig i et afgrænset sprogligt emne, som behandles af flere discipliner i den eksisterende litteratur og at analysere sproglige data fra flere perspektiver. Desuden arbejder du med formidling af sproglige emner i en populærvidenskabelig form henvendt til ikke-specialister.

Lingvistisk teori og metode

Du får et overblik over lingvistiske hovedretninger i det 20. århundrede. Fagelementet giver dig indsigt i skiftende perspektiver på lingvistisk beskrivelse af sprog og sammenhængen mellem lingvistisk teori og det problemfelt, den enkelte teori beskæftiger sig med. Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder, du har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog og Fonetik og fonologi. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes din forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer, der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider.

Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et skriftligt projekt. I bachelorprojektet skal du udfolde de kompetencer, du har opnået gennem uddannelsen. Bachelorprojektet afgrænser et lingvistisk eller sproghistorisk-kulturvidenskabeligt, evt. tværfagligt, problem i samråd med en vejleder og udarbejdes af de studerende individuelt eller i gruppe. Der er ikke tilknyttet et undervisningsforløb til udarbejdelsen af bachelorprojektet. Gennem forløbet opnår du færdighed i at afgrænse et empirisk eller teoretisk lingvistisk problem, at tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det og at fremstille løsningen og dens præmisser i en form, som er acceptabel inden for fagtraditionen.

Kurser på specialiseringen i funktionel-kognitiv lingvistik

Ud over de kurser alle studerende skal have, består specialiseringen i funktionel-kognitiv lingvistik af disse kurser:

Akustisk analyse

Du lærer at foretage grundlæggende akustiske analyser af talt sprog, fortrinsvis dansk, og at udføre analyserne ved brug af signalbehandlingsprogrammet Praat (eller tilsvarende). Du opnår indsigt i sammenhængen mellem akustik og artikulation, sproglydes akustiske karakteristika og principperne for oscillogrammer, tonehøjdekurver, almindeligt anvendte spektralanalyser og tilsvarende akustiske repræsentationer.

Semantik og pragmatik

Semantik handler om ordenes betydning, mens pragmatik beskæftiger sig med sproget i de sammenhænge, det bruges. På kurset lærer du at bruge grundlæggende semantisk terminologi til at analysere et sprogligt materiale primært på dansk og engelsk. Du får en forståelse af forskellige relationer mellem indhold og udtryk, og den sproglige indholdsanalyses funktion i den samlede sprogbeskrivelse. Du får en viden om teoretisk funderede forskelle på semantik og pragmatik, der danner udgangspunkt for at vurdere alternative analyser ud fra en forståelse af de bagvedliggende teoriers forskellige afgrænsninger af undersøgelsesgenstanden og deres forskellige formål.

Kurser på specialiseringerne i indoeuropæisk

Ud over de kurser alle studerende skal have, består specialiseringen i indoeuropæisk af disse kurser:

Indoeuropæisk fonologi og morfologi

Kurset giver en viden om og forståelse af de centrale indoeuropæiske sprogs fonologiske (lydlige) og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) udvikling fra grundsproget til de ældste overleveringsperioder. Du lærer om fonologiske særtræk og den morfologiske struktur i de vigtigste sproggrene, og du træner evnen til analysere afgrænsede og enkle eksempler og sortere information og uddrage mønstre og tendenser ud fra fonologiske og morfologiske data fra grundsproget eller de vigtigste indoeuropæiske enkeltsprog.

Germansk sproghistorie

I kurset sættes fokus på de særtræk, der karakteriserer den germanske sproggren i forhold til det urindoeuropæiske udgangspunkt. Du får en forståelse af de germanske sprogs fonologiske (lydlige) og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) historie, især illustreret ved gotisk - dels bagud i forhold til det indoeuropæiske grundsprog, dels fremad i forhold til de moderne germanske sprog, eksempelvis dansk. Der er desuden et element af oversættelse, og du lærer at oversætte sprogprøver fra gotisk suppleret med et eller flere andre oldgermanske sprog og analysere dem synkront og diakront.

Kurser på udvidet specialisering i indoeuropæisk

Vælger du den udvidede specialisering i indoeuropæisk, skal du både have de obligatoriske kurser for alle studerende, kurserne på specialiseringen i indoeuropæisk og disse kurser:

Græsk propædeutik

Den propædeutiske undervisning i græsk foregår på det såkaldte elementarkursus. Der er tale om koncentreret, sprogligt orienteret undervisning. Teksterne er koncentreret om klassisk periode (fra Homer til Aristoteles).

Latinsk propædeutik

Den propædeutiske undervisning i latin foregår på det såkaldte elementarkursus. Der er tale om koncentreret, sprogligt orienteret undervisning. Teksterne er koncentreret om klassisk periode (fra 100 f.Kr. til 100 e.Kr.).

Græsk og latinsk sproghistorie

Gennem kurset opnår du et basalt kendskab til arkaisk latin og homerisk græsk og bliver i stand til at benytte materiale fra disse sprog i ræsonnementer angående rekonstruktion af det indoeuropæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af de vigtigste af de øvrige indoeuropæiske sprog.

Hittitisk

Kurset giver en indføring i det hittitiske sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indoeuropæiske grundsprog. Du lærer at beskrive hittitisk med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for skriftsystem, lydlære, morfologi, syntaks og leksikon og at oversætte og foretage en synkron og diakron analyse af konkrete hittitiske sprogprøver samt at redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af anatolisk.

Vedisk sanskrit

På kurset lærer du om hovedtrækkene i det vediske sprogtrins fonologiske og morfologiske historie i forhold til dels det indoeuropæiske grundsprog, dels klassisk sanskrit. På baggrund af materiale fra vedisk sanskrit lærer du at vurdere og analysere sprogets fonologiske og morfologiske historie samt at redegøre sproghistorisk for de elementer i et vedisk tekststykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder.