Adgangskrav

Hvis du har afsluttet, eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, og hvis du opfylder de øvrige adgangskrav, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura, 

Vurdering af kvalifikationer

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura, skal du:

 • enten have en direkte adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (se direkte adgangsgivende uddannelser nedenfor)
 • eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, der indeholder juridiske fag på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS-point

 Derudover skal du:

 • kunne dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Læs om ansøgning og optagelse.

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående bachelor- og professionsbacheloruddannelser, samt bestået engelsk svarende til  B-niveau, opfylder du automatisk adgangskravene og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen. Om du kan optages på uddannelsen afhænger af, om der er ledige pladser.

Bachelorer i jura

 • Bachelor i jura – Københavns Universitet
 • Bachelor i jura – Syddansk Universitet
 • Bachelor i jura – Aarhus Universitet
 • Bachelor i jura – Aalborg Universitet

Læs om frister, og søg om optagelse.

Professionsbachelorer

 • Professionsbachelor som socialrådgiver
 • Professionsbachelor i offentlig administration
 • Professionsbachelor i politivirksomhed
 • Professionsbachelor i finans
 • Professionsbachelor i SKAT
 • Professionsbachelor i Katastrofe- og Risikomanagement
 • Professionsbachelor i international handel og markedsføring

OBS! Fra og med optaget 2025 er PBA i International handel og markedsføring/ International Sales and Marketing ikke længere en direkte adgangsgivende uddannelse.
Det vil stadigt være muligt at søge ind med uddannelsen, men det kræver at du kan dokumentere, at du har bestået mindst 15 ECTS juridiske fag og kurser, som en del af uddannelsen.

Som studerende med en merkantil professionsbachelor (fx PBA i Skat, PBA i Finans) skal du følge fagene Kontraktret og Erhvervsret – selskaber, finans og bæredygtighed. Som studerende med en velfærdsfaglig professionsbachelor (fx. Socialrådgiver, PBA i Offentlig administration) skal du følge fagene Forvaltningsret og Arbejdsmarkedsret.

Læs om frister, og søg om optagelse.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan også søge optagelse, hvis du har en anden dansk eller international beslægtet bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, hvor du, som en del af din uddannelse, har bestået juridiske fag og kurser på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS og kan dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Har du en anden dansk eller international bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, skal du uploade ekstra dokumentation, der er relevant i forhold til din ansøgning om optagelse, så fakultetet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelser uden 15 ECTS-point juridiske fag og kurser vil ikke være adgangsgivende, og der er ikke mulighed for supplering. Læs om frister og om, hvordan du søger optagelse.

 

Engelsk sprogkrav

Du skal dokumentere, at du har bestået engelsk på B-niveau. Du skal have et gennemsnit på minimum 2,0 uden oprunding.

Du skal dokumentere sprogkravet, ved ansøgningstidspunktet, med én af nedenstående:

 • en officiel udskrift af dine karakterer fra en gymnasial uddannelse, med stempel og underskrift
 • en anerkendt sprogtest (fx. TOEFL, med minimumskrav på 83 eller IELTS, med minimumskrav  på 6,5)
 • kvittering for tilmelding til anerkendt sprogtest eller tilmelding til supplering af engelsk på B-niveau, bestået inden studiestart.

Dokumentet skal være en officiel udskrift af karakteren og skal ligeledes indeholde navn, cpr.-nr., dato og underskrift fra uddannelsesinstitutionen, der bekræfter dokumentets gyldighed.

Hvis du ikke kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til B-niveau ved ansøgningsfristen, skal du vedhæfte en officiel bekræftelse på, at du er tilmeldt supplering, til din ansøgning. Du skal senest inden studiestart kunne dokumentere, at du har bestået engelsk svarende til B-niveau, med et gennemsnit på minimum 2,0 uden oprunding.

Dansk sprogkrav

For udenlandske statsborgere
Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse på jura foregår på dansk. Er du ikke dansk- eller nordisk statsborger, skal du have bestået studieprøven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk, inden du begynder på uddannelsen.

Søger du ind på baggrund af en dansk bacheloruddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

For danske statsborgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse
Er du dansk statsborger med en adgangsgivende uddannelse fra udlandet, skal du tage studieprøven i dansk inden studiestart, eller dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk.

For nordiske statsborgere
Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk, svensk, finsk eller islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Studieprøven
Studieprøven er rettet mod udlændinge, som ønsker at søge optagelse på videregående uddannelser i Danmark.

Læs mere om studieprøven i dansk

 

Der er ved tidligere optag på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, blevet oprettet 2 eller 3 hold. Såfremt der ikke er ansøgere nok til at oprette 2 hold, forbeholder vi os retten til at begrænse optaget til 1 hold.

Uddannelsen bliver kun oprettet, såfremt der er kvalificerede ansøgere nok til oprettelse af 1 hold.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

 • karaktergennemsnittet i den adgangsgivende uddannelse
 • relevant erhvervserfaring/relevant beskæftigelse:
  • beskæftigelse inden for egen faglighed eller af juridisk karakter (heltids-, deltids- eller studiejob)
  • frivilligt arbejde inden for eget felt eller af juridisk karakter
  • højskoleophold med samfundsvidenskabeligt/juridisk fokus
  • politisk aktivitet

Følgende aktivitet betragtes ikke som relevant erhvervserfaring/beskæftigelse:

 • praktikforløb som led i skole- eller uddannelsesforløb

Der bliver ikke lagt vægt på en ansøgers motivation for at søge uddannelsen.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser, jf. kandidatreglen.
 • Fakultetet vil prioritere faglig og erfaringsmæssig bredde i sammensætningen af studerende på en årgang.

Vær opmærksom på, at al dokumentation skal være uploadet, inden ansøgningsfristen udløber. Det er ikke muligt at få foretaget en ny vurdering på baggrund af eftersendt dokumentation på relevante aktiviteter.

 

Når du søger om optagelse på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, skal du uploade forskellige bilag og dokumenter, for at blive taget i betragtning til en plads på uddannelsen.

Du skal bl.a. uploade:

 • en redegørelse for dine relevante aktiviteter. Redegørelsen skal opstilles som et CV, med start- og slutdato for alle aktiviteter.
 • bevis på bestået engelsk på minimum B-niveau,med et gennemsnit på minimum 2,0 uden oprunding, eller tilsvarende. Har du engelsk på A-niveau, skal du også have et gennemsnit på minimum 2,0, uden oprunding. Beviset skal være stemplet og underskrevet af den udstedende institution. Du kan også uploade en officiel kvittering for tilmelding til supplering. Du skal kunne dokumentere at du er tilmeldt supplering inden ansøgningsfristens udløb.
 • eksamensbevis eller karakterudskrift for din adgangsgivende eksamen, stemplet og underskrevet af den udstedende institution

Bemærk: Hvis din ansøgning ikke indeholder den nødvendige dokumentation, dokumentationen ikke følger retningslinjerne,  eller du ikke uploader den tilstrækkelige dokumentation inden for ansøgningsfristen, vil din ansøgning blive afvist.

Se den fulde liste over hvilke bilag og dokumentation du skal uploade med din ansøgning, og læs om hvordan du laver et relevant CV.

Dokumentation, der ikke lever op til kravene, eller ikke indgår i vurderingen

Her kan du se en liste over dokumentation der ikke må indgå i vurderingen af ansøgerne,  og derfor ikke skal uploades, og eksempler på dokumentation der ikke er gyldig:

Dokumentation der ikke må indgå i vurderingen:

 • motiveret ansøgning
 • ansættelseskontrakter
 • lønsedler
 • frivilligbeviser
 • kursusbeviser, ud over din adgangsgivende eksamen
 • anbefalinger/referencer/udtalelser

Ikke gyldig dokumentation:

 • eksamensbeviser el. lignende med overstregninger eller som udklip
 • eksamensbeviser og karakterudskrifter uden stempel og underskrift
 • hjemmelavet dokumentation 
 • skærmprint
 • billede af opholdstilladelse, hvor kun den ene side af kortet er synligt

 

 

I vurderingen af adgangsgrundlaget lægges der udelukkende vægt på din adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Det er derfor ikke muligt at tage nogen form for supplering i forhold til at imødekomme det specifikke adgangskrav om mindst 15 ECTS-point juridiske fag og kurser.

Du kan kun tage suppleringskurser i forhold til at opfylde uddannelsens sprogkrav.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte Studie- og Karrierevejledningen på Det Juridiske Fakultet.