Adgangskrav

Hvis du har afsluttet, eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, og hvis du opfylder de øvrige adgangskrav, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura, 

Vurdering af kvalifikationer

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura, skal du:

 • enten have en direkte adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (se direkte adgangsgivende uddannelser nedenfor)
 • eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, der indeholder juridiske fag på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS-point

 Derudover skal du:

 • kunne dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau med mindst 3,0 i snit eller Engelsk A med mindst 2,0 i snit.

Det er udelukkende din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Supplering i forhold til at opfylde kravet om 15 ECTS-point juridiske fag i din adgangsgivende uddannelse, er derfor ikke mulig.

Det er kun muligt at supplere i forhold til uddannelsens sprogkrav.

Læs om ansøgning og optagelse.

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående bachelor- og professionsbacheloruddannelser, og kan dokumentere, at du har bestået juridiske fag og kurser på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS-point, samt engelskkundskaber svarende til B-niveau med mindst 3,0 i snit, opfylder du automatisk adgangskravene og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen. Om du kan optages på uddannelsen afhænger af, om der er ledige pladser.

Bachelorer i jura
Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, og du har engelskkundskaber svarende til B-niveau, opfylder du adgangskravene og har direkte adgang til at søge optagelse på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura:

 • Bachelor i jura – Københavns Universitet
 • Bachelor i jura – Syddansk Universitet
 • Bachelor i jura – Aarhus Universitet
 • Bachelor i jura – Aalborg Universitet

Læs om frister, og søg om optagelse.

Professionsbachelorer
Hvis du har en af nedenstående professionsbacheloruddannelser, indeholdende juridiske fag og kurser på mindst 15 ECTS-point, og har engelskkundskaber svarende til B-niveau med et snit på mindst 3,0, opfylder du adgangskravene og har direkte adgang til at søge optagelse på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura:

 • Professionsbachelor som socialrådgiver
 • Professionsbachelor i offentlig administration
 • Professionsbachelor i international handel og markedsføring
 • Bachelor in International Sales and Marketing Management
 • Professionsbachelor i finans
 • Professionsbachelor i politivirksomhed
 • Professionsbachelor i SKAT

Som studerende med en merkantil professionsbachelor, skal du følge faget Selskabsformerne.
Som studerende med en velfærdsfaglig professionsbachelor, skal du følge faget Arbejdsret.

Læs om frister, og søg om optagelse.

 

Du kan også søge optagelse, hvis du har en anden dansk eller international beslægtet bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, hvor du, som en del af din uddannelse, har bestået juridiske fag og kurser på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS og kan dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau med mindst 3,0 i snit.

Har du en anden dansk eller international bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, skal du uploade ekstra dokumentation, der er relevant i forhold til din ansøgning om optagelse, så fakultetet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelser uden 15 ECTS-point juridiske fag og kurser vil ikke være adgangsgivende, og der er ikke mulighed for supplering. Læs om frister og om, hvordan du søger optagelse.

 

Engelske sprogkrav

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau med et gennemsnit på mindst 3,0, uden oprunding. Hvis du har Engelsk A, skal gennemsnittet af fine karakterer være mindst 2,0.

Du skal dokumentere sprogkravet med enten:

 • en officiel udskrift af dine karakterer fra en gymnasial uddannelse
 • en anerkendt sprogtest (fx. TOEFL, med minimumskrav på 83 eller IELTS, med minimumskrav  på 6,5)
 • tilmelding til anerkendt sprogtest eller tilmelding til supplering af engelsk på B-niveau, bestået inden studiestart.

Dokumentet skal være en officiel udskrift af karakteren og skal ligeledes indeholde navn, cpr.-nr., dato og underskrift fra uddannelsesinstitutionen, der bekræfter dokumentets gyldighed.

Hvis du ikke kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til B-niveau ved ansøgningstidspunktet, skal du fremsende en officiel bekræftelse på, at du er tilmeldt supplering. Du skal senest inden studiestart kunne dokumentere, at du har bestået engelskkundskaber svarende til B-niveau med mindst 3,0 i snit..

Dansk sprogkrav

For udenlandske statsborgere
Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse på jura foregår primært på dansk. Er du ikke dansk- eller nordisk statsborger, skal du have bestået studieprøven i dansk eller kunne  dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk, inden du begynder på uddannelsen.

Søger du ind på baggrund af en dansk bacheloruddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

For danske statsborgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse
Er du dansk statsborger med en adgangsgivende uddannelse fra udlandet, skal du tage studieprøven i dansk inden studiestart, eller dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk.

For nordiske statsborgere
Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk, svensk, finsk eller islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Studieprøven
Studieprøven er rettet mod udlændinge, som ønsker at søge optagelse på videregående uddannelser i Danmark.

Læs mere om studieprøven i dansk

 

Der er ved de tidligere optag på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura blevet oprettet 2 eller 3 hold. Se oversigt over antal ansøgere og studiepladser.  Såfremt der ikke er ansøgere nok til at oprette 2 hold, forbeholder vi os retten til at begrænse optaget til 1 hold.

Uddannelsen bliver kun oprettet, såfremt der er kvalificerede ansøgere nok til oprettelse af 1 hold.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

 • karaktergennemsnittet i den adgangsgivende uddannelse
 • relevant erhvervserfaring/relevant beskæftigelse:
  • beskæftigelse inden for egen faglighed eller af juridisk karakter (heltids-, deltids- eller studiejob)
  • frivilligt arbejde inden for eget felt eller af juridisk karakter
  • højskoleophold med samfundsvidenskabeligt/juridisk fokus
  • politisk aktivitet

Følgende aktivitet betragtes ikke som relevant erhvervserfaring/beskæftigelse:

 • praktikforløb som led i skole- eller uddannelsesforløb

Ansøgere skal indsende en redegørelse for relevant erhvervserfaring og andre relevante erfaringer sammen med ansøgningen, opstillet som et CV.

I CV'et er det vigtigt, at du angiver start- og slutdato for den relevante aktivitet, så det er tydeligt, hvor lang tid den pågældende aktivitet strækker sig over.

Der bliver ikke lagt vægt på en ansøgers motivation for at søge uddannelsen.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser.
 • Fakultetet vil prioritere faglig og erfaringsmæssig bredde i sammensætningen af studerende på en årgang.

Vær opmærksom på, at al dokumentation skal være uploadet, inden ansøgningsfristen udløber - det er ikke muligt at få foretaget en ny vurdering på baggrund af eftersendt dokumentation på relevante aktiviteter.