Faglig profil og job med speciale i medicinalkemi

Syge mennesker har krav på lægemidler, der er velfungerende, billige og uden bivirkninger. Som medicinalkemikere skal du skabe helt nye kemiske stoffer, der kan leve op til de krav. I samarbejde med farmaceuter, biokemikere og læger sikrer medicinalkemikeren, at biologisk, medicinsk og farmakologisk viden om sygdomme parres med kemisk indsigt, når det nye stof skal udmøntes i lægemidler.

 • Du lærer at arbejde kreativt og innovativt med kemien
 • Du bliver rustet til at styre medicinalkemisk forskning og udvikling
 • Du lærer at planlægge, styre og udføre eksperimenter i laboratoriet
 • Du får dyb indsigt i at fremstille og analysere organiske såvel som uorganiske forbindelser
 • Du får rutine i de nyeste teoretiske og computerbaserede metoder til at forudsige og forklare dine laboratorieresultater
 • Du får en bred forståelse for, hvilke forbindelser der kan, og ikke kan, lade sig gøre at fremstille

Lægemiddelindustrien er Danmarks største eksporterhverv. Med en uddannelse i medicinalkemi fra Kemisk Institut på Københavns Universitet bliver du en uhyre attraktiv arbejdskraft for landets hurtigst voksende branche.

En bachelor i de kemiske fag har kompetencer til at:

 • Formulere og udføre et mindre forskningsprojekt under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer,
 • Udvælge og anvende relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af forelagte kemiske problemer,
 • Planlægge og udføre almindeligt laboratoriearbejde og anvende apparatur til kemiske formål,
 • Vurdere sikkerheds- og miljømæssige aspekter i forbindelse med udførelsen af kemisk arbejde,
 • Diskutere kemiske problemstillinger i samfundet på et videnskabeligt og etisk grundlag,
 • Redegøre for kemiens betydning i videnskabelige nabodiscipliner,
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring,
 • Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel kemisk tilgang.

En bachelor i de kemiske fag har færdigheder i at:

 • Bearbejde og analysere data,
 • Læse og forstå kemisk faglitteratur på dansk og engelsk,
 • Benytte det kemiske formelsprog og den kemiske nomenklatur,
 • Benytte almindeligt og specialiseret software samt moderne informationsteknologi til kemiske formål,
 • På dansk redegøre mundtligt og skriftligt for udført kemisk arbejde,
 • Anvende en række grundlæggende beregningstekniske og eksperimentelle metoder på kemiske problemstillinger.

En bachelor i medicinalkemi har viden om:

 • Almen kemi
 • Uorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Biologisk kemi
 • Syntetisk kemi
 • Analytisk kemi
 • Spektroskopi
 • Fysisk kemi
 • Medicinalkemi
 • Biokemi
 • Cellebiologi
 • Molekylærbiologi og genetik

Jobmuligheder 

Som bachelor i medicinalkemi har du mange spændende jobmuligheder inden for forskning, formidling eller undervisning.

Det er en uddannelse, der først og fremmest retter sig mod den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Du har de bedste muligheder for at blive forsker i medicinalvirksomheder som f.eks. Novozymes, Lundbeck, Novo Nordisk og Leo Pharma, men også i højteknologiske virksomheder der driver kemisk forskning som Haldor Topsøe, Danisco, Mærsk osv.

Der er også et væld af mindre bioteknologiske virksomheder, som ansætter kemikandidater fra Københavns Universitet.

Udover industrien er der masser af relevante jobs i sektorforskningsinstitutioner, hospitalslaboratorier, universiteter eller gymnasier.

Ledigheden er stort set ikke eksisterende.