Hvorfor læse naturressourcer? 

Er du optaget af, hvordan vi løser de store udfordringer på klima-, fødevare- og miljøområdet? Fordi udfordringerne er mange og komplekse, er uddannelsen opbygget omkring et grundforløb, som giver dig en bred naturvidenskabelig indsigt, samt fire specialiseringer: Plantevidenskab, miljøvidenskab, naturforvaltning og miljøøkonomi. Du kan altså gå flere veje for at arbejde med, hvordan vi kan leve af naturens ressourcer uden at ødelægge den for eftertiden.

Hvad kan jeg blive med naturressourcer? 

Du får tværfaglige kompetencer, der er efterspurgte i mange organisationer og virksomheder. Du kan typisk få job inden for rådgivning, udvikling og forskning i fødevareindustrien, i miljøvirksomheder, i skov- og landbrugssektoren, i offentlige organisationer eller i NGO'er. Dine karrieremuligheder afhænger af, hvilken specialisering du vælger på bacheloruddannelsen, og hvilken kandidatuddannelse, du læser videre på.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, teoretiske og eksperimentelle øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Du arbejder med fagets problemstillinger både teoretisk og i praksis og får på den måde rig mulighed for at udforske det, du brænder for.

Opbygning

Uddannelsens første år består af et fælles grundforløb på naturressourcer. Grundforløbet giver dig en bred naturvidenskabelig basisviden, så du bliver klædt godt på til at fortsætte din uddannelse inden for en af specialiseringerne plantevidenskab, miljøvidenskab, naturforvaltning eller miljøøkonomi.

Valget af specialisering sker i slutningen af første studieår, så du har god tid til at finde ud af, hvad du har lyst til at fokusere på. Specialiseringen er fordelt på andet og tredje år. Inden for specialiseringen er hovedparten af kurserne obligatoriske, og andre er begrænset valgfrie (inden for en bestemt gruppe fag).

Udover specialiseringskurserne følger du en række valgfrie kurser, som du sammensætter helt frit. På den måde kan du skabe din egen, unikke profil. Som en del af uddannelsen er det også muligt at følge andre fag, lave et virksomhedsprojekt eller tage på udlandsophold.

I specialiseringerne indgår enten et specifikt temakursus eller andre kurser, hvor du arbejder projektorienteret. Det er et forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fra dine andre kurser, til at fordybe dig i tværfaglige problemstillinger. 

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

 

Specialiseringer på naturressourcer

 

På specialiseringen plantevidenskab har du fokus på de processer, som danner grundlaget for plantevækst og planteproduktion. Du vil blandt andet beskæftige dig med planternes biologiske, fysiske og kemiske processer og få viden om jordbunds- og klimafaktorer. 

Specialiseringen giver dig en bred basis inden for plantevidenskab. Derfor vil den være noget for dig, hvis du gerne vil arbejde med planter i relation til produktionsrådgivning, forædling, forskning, undervisning eller industriel anvendelse – enten herhjemme eller i udlandet.

Samtidig er plantevidenskab det rigtige for dig, hvis du interesserer dig for plante- og fødevareproduktionens bæredygtighed i forhold til klima, miljø, ressourceudnyttelse, kvalitet af vegetabilske råvarer og de etiske diskussioner omkring fx genetisk modificerede planter.

Opbygning

Både på andet og tredje år af uddannelsen er der valgfrie kurser, som er med til at give dig en unik faglig profil. Valgfagene målretter samtidig din uddannelse til den kandidatuddannelse, du ønsker at fortsætte med.

Desuden skal du på tredje år følge et temakursus, hvor du fordyber dig i tværfaglige problemstillinger. Tredje år – og hele din bacheloruddannelse – afsluttes med et bachelorprojekt i et selvvalgt emne.  

Eksempler på projektemner kunne være:

 • Tørketolerante afgrøder
 • Nye afgrøder til plantebaserede fødevarer
 • Miljøpåvirkninger og drivhusgasemissioner fra landbruget
 • Metoder til diagnosticering af næringsstofmangel i planter
 • Brug af bakterier til at bekæmpe sygdomme i hvede

 

Specialiseringen i plantevidenskab ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

 En blok hvert år svarer til ni uger og 15 ECTS. Oversigten er vejledende og kan ændre sig.

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder:

 

 

Specialiseringen i miljøvidenskab har fokus på miljø, kemi, økologi og løsninger til bæredygtighed i produktionen. Du får bl.a. viden om baggrunden for skadelige miljøpåvirkninger fra landbrug, skovbrug og klimaforandringer, samt hvordan vi kan løse disse problemer på en bæredygtig måde.

Nogle af de spørgsmål, du arbejder med er:

 • Hvilke samspil og mekanismer er involveret i stofbalancer og -cykler og hvordan påvirkes de vores dyrkningsmetoder på lokalt og globalt niveau?
 • Hvilke livsprocesser er der på det biokemiske niveau, herunder reaktionstyper og metabolitter?
 • Hvordan vurderer og afbalancerer man miljøpåvirkningen af landbrugsproduktion og arealforvaltning i det åbne land?

Du vil desuden få indsigt i de vigtigste plante- og dyresamfund, som er knyttet til kultur- og naturarealer. Derudover vil du få viden om mikrobiologi, uorganiske og organiske stoffers biogeokemi, miljøkemi og økotoksikologi.

Både på andet og tredje år er der valgfrie fag, som gør, at du kan sammensætte en unik faglig profil. Tredje år – og hele din bacheloruddannelse – afsluttes med et bachelorprojekt i et selvvalgt emne.

Eksempler på projektemner kunne være:

 • Reducering af drivhusgasemissioner med biokul
 • Effekten af potentielle synergistiske blandinger af pesticider
 • Nedbrydning af plastik med mikroorganismer
 • Binding af næringsstoffer i forskellige jordtyper
 • Reducering af pesticider i grundvandet

 

Specialiseringen i miljøvidenskab ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

En blok hvert år svarer til ni uger og 15 ECTS. Oversigten er vejledende og kan ændre sig.

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst tre begrænset valgfrie kurser fra listen herunder:

 

 

Specialiseringen i naturforvaltning handler om menneskets forhold til og brug af naturen. Du kommer til at beskæftige dig med naturen som økologisk system, med mennesket som bruger af naturen, og med de love og regler, vi sætter for at beskytte naturen og bruge den bæredygtigt.

Du kommer også til at undersøge spørgsmål som fx, hvordan politiske beslutninger påvirker naturen, hvordan landbrugsproduktion påvirker naturområder, hvordan man opstiller en plan for brug, og hvordan man beskytter naturområder. Du vil desuden få indsigt i dyre- og plantesamfund, samt jordbundens beskaffenhed i naturområder.

På andet år er der fokus på vilkårene for den danske natur og på, hvordan lovgivningen inden for natur og miljø er skruet sammen. Tredje år er mere frit, og her kan du vælge valgfag, som målretter din uddannelse til den kandidatuddannelse, du ønsker at fortsætte på.

Desuden skal du på tredje år følge et temakursus, hvor du fordyber dig i tværfaglige problemstillinger. Tredje år – og hele din bacheloruddannelse – afsluttes med et bachelorprojekt i et selvvalgt emne.

Eksempler på projektemner kunne være:

 • Skovrejsning i Danmark
 • Planlægning af ekstensive landbrugsområder
 • Forvaltningsplaner for byernes grønne områder
 • Restaurering af vandløb
 • Evaluering af naturparker
 • Naturpolitik i Danmark og Europa

 

Specialiseringen i naturforvaltning ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Naturressourcer og økologi Indledende økonomi Dyrs og planters diversitet
Matematik og databehandling Naturressourcers kemi Naturressourcer: Forvaltning og økonomi Jord, vand og planter
2. år Natur- og landskabspolitik Miljø- og planlovgivning Begrænset valgfrit kursus Botanik
Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus
3. år Statistisk dataanalyse 1 Tema: Natur, miljø og samfund Fagets videnskabsteori Valgfrit kursus
Valgfrit kursus Bachelorprojekt

En blok hvert år svarer til ni uger og 15 ECTS. Oversigten er vejledende og kan ændre sig.

Begrænset valgfrie kurser

 Du skal vælge mindst ét begrænset valgfrit kursus fra nedenstående liste:

Derudover skal du vælge mindst to kurser fra listen herunder:

 

 

Hvis du interesserer dig for økonomisk teori og samtidig vil arbejde med miljø og naturressourcer, vil specialiseringen i miljøøkonomi være noget for dig.

Specialiseringen fokuserer på, hvordan vi mest hensigtsmæssigt udnytter og forvalter vores ressourcer i en verden, hvor nogle ressourcer udtømmes, og hvor produktionen ofte forurener og dermed påvirker kvaliteten af miljøet.

Du kommer blandt andet til at beskæftige dig med disse spørgsmål:

 • Hvordan kan man mest hensigtsmæssigt nedbringe forureningen?
 • Skal vi bruge kvoter, grønne afgifter eller begge dele?
 • Skal man bygge en motorvej gennem særligt særprægede landskaber, når det delvist ødelægger landskabet, men til gengæld gør transporten langt lettere for mange mennesker og giver gevinster for bysamfundet?
 • Hvordan opgør vi den økonomiske værdi af miljøet?

Du vil få en grundlæggende viden om mikro-, velfærds- og miljøøkonomi, og hvilke økonomiske og lovgivningsmæssige rammer der er for anvendelsen af naturressourcer. Du arbejder med at overføre og anvende økonomiske teorier og principper til kvantitativ analyse af problemstillinger inden for miljøøkonomi og naturressourceforvaltning i praksis.  

På tredje år skal du følge et temakursus, hvor du fordyber dig i tværfaglige problemstillinger. Tredje år – og hele din bacheloruddannelse – afsluttes med et bachelorprojekt i et selvvalgt emne.

Eksempler på projektemner kunne være:

 • Er tilskud til økologisk jordbrug den billigste måde at øge biodiversiteten på i Danmark?
 • Hvad er den samfundsmæssige værdi af naturgenopretning og skovrejsning?
 • Hvor meget koster det at opfylde forpligtelserne i EUs vandrammedirektiv?
 • Hvordan udfaser vi det nuværende forbrug af olie og gas bæredygtigt?
 • Hvordan når vi vores ”klima-mål” på den bedste måde?

 

Uddannelsen med specialiseringen i miljøøkonomi ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

 En blok hvert år svarer til ni uger og 15 ECTS. Oversigten er vejledende og kan ændre sig.

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst ét af nedenstående begrænset valgfrie kurser:

Derudover skal du vælge mindst to kurser fra listen herunder:

 

Udlandsophold eller virksomhedsprojekt

Har du lyst til at rejse, opleve en fremmed kultur, møde nye mennesker, få en anden faglig tilgang til dit studie samt forbedre dine sprogkundskaber? Eller kunne du tænke dig at anvende teorier og metoder i praksis i en erhvervsmæssig sammenhæng, mens du opbygger forståelse for hverdagen på en arbejdsplads og samarbejdet med andre faggrupper? Så er et udlandsophold eller en virksomhedspraktik måske noget for dig.

Studieordninger

Naturressourcer på Københavns Universitet

Uddannelsen i naturressourcer på Københavns Universitet handler om bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer. Hermann og Maria, som læser naturressourcer, fortæller om uddannelsen og studiemiljøet.

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i naturressourcer. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Kompetencer inden for naturressourceområdet gør dig meget efterspurgt på arbejdsmarkedet, fordi du bl.a. kan bidrage til bæredygtige løsninger på udfordringer inden for fødevareforsyning, klima og miljø i Danmark og i udlandet.

FAQ Karrieremuligheder

Det første år på naturressourcer giver dig en grundlæggende naturvidenskabelig viden, og du bliver introduceret til emner som planter, jord, miljø, naturforvaltning, biodiversitet og klimaforandringer.

Derefter specialiserer du dig efter interesse inden for plantevidenskab, miljøvidenskab, naturforvaltning eller miljøøkonomi. Dine færdigheder og kompetencer som færdiguddannet afhænger derfor af, hvilken specialisering du vælger på andet år, samt hvilken kandidatuddannelse du vælger efter bacheloruddannelsen.

Læs mere om uddannelsen under Undervisning og opbygning >>

 

 

Dine karrieremuligheder som færdiguddannet afhænger af, hvilken specialisering du vælger på bacheloruddannelsen, og hvilken kandidatuddannelse du læser videre på.

Men du vil typisk kunne finde arbejde inden for udvikling og forskning i landbrugssektoren, fødevareindustrien eller inden for forædling. Kandidatgraden giver også mulighed for at arbejde som rådgiver inden for landbrug, skovbrug, miljøplanlægning og forvaltning, ligesom du kan blive underviser på universiteter og erhvervsskoler. Andre kandidater arbejder som konsulenter i regioner, kommuner, ministerier og styrelser.

Eksempler på konkrete jobs er:

 • konsulent i offentlige organisationer (kommuner, regioner, ministerier og styrelser, fx Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet eller Naturstyrelsen)
 • underviser og forsker, fx på universiteter eller i biotek- og medicinalvirksomheder
 • rådgiver i Landbrugets Rådgivningstjeneste, i Seges Innovation, i ingeniørfirmaer, i den finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer
 • administrator eller forvalter inden for landbrug, havebrug, fødevarer, udviklingslande, miljø, klima, skov og natur både i Danmark, EU og internationalt, fx i FN
 • produktudvikler inden for fødevareproduktion og -industri
 • konsulent i brancheorganisationer, fx Landbrug og Fødevarer, eller ngo’er i relation til jordbrug, miljø, klima og udviklingslande
 • iværksætter.

 

Ja, det kan du.

Efter endt kandidatuddannelse kan du fortsætte på en 3-årig ph.d.-uddannelse, som er en egentlig forskeruddannelse. Det kan føre til en forskerkarriere på Københavns Universitet, et andet dansk universitet eller i udlandet.

Studieliv

Du læser naturressourcer på Københavns Universitets Frederiksberg Campus. Haven, som er tilknyttet campusområdet, bliver besøgt af både studerende og de lokale beboere. I sommerhalvåret kan du slå et smut forbi drivhuscaféen Væksthuset, som bl.a. byder på friskbrygget kaffe og nysmurte sandwich. Der er hele tiden mange internationale studerende på campus, der er med til at skabe et dynamisk og spændende studieliv.

Naturressourcer hører hjemme på Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Uddannelsens Instagram-profil er et rigtig godt sted at lære studielivet på uddannelsen at kende. Du bliver klogere på, hvad der foregår på studiet, og møder nogle af de studerende som takeovers på Instagram.

Læs interviews med studerende fra naturressourcer >>

Naturressourcer – det faglige

Helene læser bacheloruddannelsen i naturressoucer på Københavns Universitet. Hun fortæller om det faglige indhold på uddannelsen.

Naturressourcer – studiemiljøet

Helene læser bacheloruddannelsen i naturressoucer på Københavns Universitet. Her fortæller hun om studiemiljøet og livet som studerende.

En studiestart for alle

Inden undervisningen starter, holder vi en studiestart i august for dig og dine nye medstuderende. Her står et hold af tutorer, der allerede går på din uddannelse, klar til at tage godt imod jer. Tutorerne har planlagt en række sociale og lærerige aktiviteter for alle, så du får en tryg og god start på din nye uddannelse.

Få indblik i, hvad der sker i din første tid på studiet – og hvornår du skal sætte kryds i kalenderen.

Mød de studerende

Jeg synes, det er mega spændende at dykke meget ned i noget og blive lærd.

Otto, studerende på Naturressourcer, fra KU Studieliv podcasten
KU podcast

Besøg os

Du har flere muligheder for at besøge os på uddannelsen i naturressourcer. Her kan du få en forsmag på uddannelsen og studiemiljøet.

Åbent hus

Kom helt tæt på studiemiljøet, når vi inviterer til Åbent Hus i uge 9. Ved Åbent Hus kan du høre oplæg og få en snak med studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, udlandsophold, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler osv.

 

 

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 13:00-18:00 på

Nørre Campus
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Find vej til Nørre Campus

Fredag den 1. marts 2024 kl. 13:00-18:00 på

Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
1851 Frederiksberg C.

Find vej til Frederiksberg Campus

Skovskolen i Nødebo holder åbent hus bla. på uddannelserne Have- og parkingeniør, Urban Landskabsingeniør og Natur- og kulturformidler

Torsdag den 29. februar 2024

Skovskolen
Nødebovej 77A
Nødebo
3480 Fredensborg

 

Programmet for dagen offentliggøres senere. Til den tid vi du kunne se, hvornår de enkelte uddannelser holder oplæg.

 

 

Vær opmærksom på, at det koster penge at parkere på Campus-arealerne i København. Der kan betales med mobilen. Orienter jer det pågældende sted.

Find vej til Nørre Campus

Find vej til Frederiksberg Campus

Forældrecafé
Er du bare chauffør? Eller har du spørgsmål til, hvordan du bedst hjælper dit unge menneske i gang med en universitetsuddannelse?

Så slip ham eller hende løs i boderne og til uddannelsesoplæggene og slå dig ned i forældrecaféen, hvor du over en kop kaffe eller te kan tale med andre forældre, SCIENCEs studie- og karrierevejledere, SPS-konsulenten og de studieledere og undervisere, der dropper forbi i løbet af dagen.

En snak om uddannelsen i naturressourcer

Til Åbent Hus kunne du møde Søren og Agnes, som læser naturressourcer. I videoen fortæller de om uddannelsen.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens undervisning og opbygning
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

Du vil opleve, at der er en række forskelle fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at være bachelorstuderende på universitetet. Som studerende har du mere frihed – og også et større ansvar for selv at sætte kursen for din uddannelse.

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som kommende studerende ofte spørger om.

 

Studieåret er delt op i blokke:

 • Blok 1 og 2 i efteråret fra starten af september til slutningen af januar
 • Blok 3 og 4 i foråret fra starten af februar til slutningen af juni

Ud over de 4 blokke i foråret og efteråret er det også muligt at tage kurser i sommerferien (blok 5).

 

 

Hver blok består af ca. 8 ugers undervisning, en eksamensuge og en mellemuge. Du vil altså have kortere kurser og gå til eksamen oftere, end du er vant til fra din ungdomsuddannelse.

Det sker i undervisningsugerne

I undervisningsugerne har du skemalagt undervisning sammen med dine medstuderende. 

Det sker i eksamensugen

I eksamensugen har du eksamener. Afhængigt af hvornår på ugen dine eksamener ligger, skal du både bruge ugen til at

 • forberede dig til eksamen
 • deltage i eksamen.

Det sker i mellemugen

Mellemugen er skemafri. Det betyder, at der ikke er planlagt undervisning.

Du kan bruge ugen på at

 • gå til reeksamen, hvis der er et tidligere kursus, du ikke har bestået
 • forberede dig til dine næste kurser
 • deltage i studierelevante arrangementer, hvis du har tid og lyst
 • holde helt fri fra studiet og lade op til endnu en blok.

 

Studieårets opbygning i blokke betyder, at du får nyt skema op til 4 gange om året. Det skal de fleste nye studerende lige vænne sig til.

Dit skema ændrer sig fra blok til blok og er afhængig af, hvilken slags undervisning der er på dine kurser.

 

 

Alle kurser har en skemagruppe, alt efter hvilket tidsrum undervisningen ligger i. Ud fra skemagruppen kan du se, hvornår på ugen din undervisning kommer til at ligge.

På den måde kan du planlægge dine fritidsaktiviteter og evt. studiejob i god tid, før du får dit endelige skema.

Find skemagrupperne for de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning. Du finder skemagruppen til højre på kursets side.

Sådan er skemagrupperne fordelt

Undervisningsugen er opdelt i skemagruppe A, B, C og D.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kl. 8-10 B A C A B
Kl. 10-12
Kl. 12-13
Kl. 13-15 C B D
Kl. 15-17
Kl. 17-18

Eksempel: Har du et kursus der ligger i skemagruppe B, er undervisningen placeret inden for følgende tidspunkter:

 • Mandag kl. 8.00-12.00
 • Tirsdag kl. 13.00-18.00
 • Fredag kl. 8.00-13.00

Cirka en uge før du starter på uddannelsen, kan du se hvornår og hvor forelæsninger og øvelser er placeret. Du kan se dit skema på kunet.ku.dk eller i appen MyUCPH. Begge steder skal du bruge dit KU-login, som du modtager, inden du starter på uddannelsen.

 

 

 

 

 

Undervisningsformen er forskellig fra kursus til kursus. Noget undervisning har en anderledes form end den, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Undervisningen veksler mellem

 • forelæsninger i et stort auditorium sammen med mange andre studerende.
 • øvelsestimer, hvor du løser opgaver i grupper eller individuelt.
 • laboratorieundervisning med praktiske forsøg.
 • ekskursioner.

Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Det er dit ansvar at deltage i undervisningen

På universitetet bliver der generelt ikke registreret fravær. På de fleste kurser er det dit eget ansvar at dukke op til undervisningen.

På nogle kurser er der dog krav til, at du skal deltage i fx 80% af undervisningen.

 

 

Du vil typisk have ca. 24 timers undervisning om ugen.

Du har enten to mindre kurser samtidig eller ét stort kursus per blok (et studieår består af fire blokke).

Kurserne er bygget forskelligt op, så din undervisningsuge kan både bestå af hele og halve undervisningsdage. Du kan også opleve at have en helt undervisningsfri dag.

I videoen herunder kan du høre tre studerende, Bothilde, Lise og Maria, fortælle om

 • hvor meget undervisning de har
 • hvordan de oplever, at det skifter fra blok til blok.

 

 

Du skal regne med ca. 26 timers forberedelse om ugen inklusive eksamensforberedelse.

Du planlægger selv din forberedelse

Det er dig selv, der prioriterer dine opgaver, din forberedelse og din fritid, når du læser på universitetet.

Om du kommer til at bruge 26 timer på forberedelse hver uge er svært at vide på forhånd. Måske er du hurtigere til at forberede dig til de kurser, du synes er allermest spændende eller har let ved. Måske har du brug for mere tid til kurser, du synes er svære. 

Når eksamen nærmer sig, vil du sikkert opleve, at du bruger mere tid end du plejer.

 

 

 

 

Det er forskelligt fra kursus til kursus, hvordan du får brug for at forberede dig for at være klædt bedst på til undervisningen.

Din forberedelse kan fx bestå i, at du

 • skriver opgaver
 • forbereder øvelser
 • læser undervisningsmateriale
 • laver gruppearbejde

Du får anbefalinger til, hvordan du kan forberede dig

Det er op til dig selv at beslutte, hvor meget du læser og forbereder dig til undervisningen. Der er altså ikke lektier på samme måde, som du kender det fra din ungdomsuddannelse.

Du får dog typisk en liste over litteratur og øvelser, der bliver gennemgået i løbet af hvert kursus. Se listen som et forslag til, hvad du kan læse og øve dig på.

På nogle kurser er der krav til, at du fx består et antal afleveringsopgaver i løbet af kurset for at kunne gå til eksamen.

 

 

Mængden af gruppearbejde varierer fra kursus til kursus. På nogle kurser er der meget gruppearbejde som en del af undervisningen, mens du på andre kurser skal arbejde selvstændigt.

Det er beskrevet i kursusbeskrivelsen, hvis gruppearbejde en del af undervisningsformen. Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Vær med i en studiegruppe

Alle studerende bliver inddelt i studiegrupper, når de begynder på uddannelsen. På den måde har du nogen at sparre med fagligt og socialt fra starten. Du kan senere i uddannelsen også vælge at arbejde sammen med andre eller alene. Langt de fleste studerende vælger at fortsætte i en studiegruppe det meste af studietiden.

I din studiegruppe kan du

 • forberede dig til undervisningen
 • vende din tvivl om det faglige stof
 • samarbejde omkring opgaver på studiet.

Men din studiegruppe giver dig ikke kun sparring omkring det faglige. Den giver dig også et socialt tilhørsforhold og en masse vigtige erfaringer og nye redskaber, som du får brug for – både i dit studieliv og i dit kommende arbejdsliv.

 

Du kommer til at læse mange forskellige typer tekster i løbet af uddannelsen. Det kan både være kortere og længere tekster, fx artikler fra videnskabelige tidsskrifter og tekster fra lærebøger.

Noget læsestof vil være

 • svært, fordi det er helt nyt for dig
 • lettere, fordi det bygger videre på det faglige stof, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Du vænner dig til det engelske

Selvom bacheloruddannelsen er dansksproget, kommer du til at møde tekster på både dansk og engelsk. Det kan også være, at undervisningen på enkelte af dine kurser er på engelsk.

Husk, at dine medstuderende er i samme båd som dig, så du er ikke alene om at skulle vænne dig til engelsk indhold. Du bliver bedre til at læse og formulere dig på engelsk i løbet af uddannelsen.

 

Lignende uddannelser