Kvote 1

I kvote 1 bliver du vurderet på gennemsnitskarakteren fra din adgangsgivende eksamen. For at søge optagelse på en uddannelse i kvote 1 skal du opfylde alle adgangskrav, herunder karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Du kan søge kvote 1 allerede fra 1. februar. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00, undtagen hvis du søger kvote 1 med ekstra dokumentation eller på den grønlandske særordning - i så fald er ansøgningsfristen allerede 15. marts.

 Hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser, kommer der en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit, du som minimum skal have for at få tilbudt en studieplads i kvote 1.

 

 

Adgangskrav

For at søge optagelse på KU, skal du opfylde disse grundlæggende adgangskrav:

De specifikke adgangskrav afhænger af uddannelsen og er bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Mangler du fag for at opfylde adgangskravene, kan du supplere eller søge om anerkendelse.

 

For at søge om optagelse i kvote 1 på Københavns Universitet skal gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være på mindst 6,0 på 7-trins-skalaen, og du skal opfylde alle adgangskrav til uddannelsen. Karakterkravet gælder også ved optagelse på uddannelser, der har ledige pladser 28. juli og ved den efterfølgende ledig plads-optagelse.

Karakterkravet gælder ikke musikvidenskab.

Karakterkravet gælder også, hvis du allerede er kandidat og søger optagelse på uddannelser med ledige pladser. 

 

Hvis gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen er 5,9 eller mindre, skal du søge om optagelse i kvote 2.

Måske har du mulighed for at søge dispensation for karakterkravetFår du dispensation, giver vi dig et fiktivt gennemsnit på 6,0 i vores system. Du vil altså kun kunne blive optaget på uddannelser med en adgangskvotient på højest 6,0.

6,0 i gennemsnit er ikke altid nok

Karakterkravet er et adgangskrav, men det erstatter ikke adgangskvotienten i kvote 1, der ofte er højere end 6,0.

I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient. Adgangskvotienten kender vi altså først efter, vi har modtaget og behandlet alle ansøgninger.

Hvis adgangskvotienten er højere end 6,0 på en uddannelse, skal dit karaktergennemsnit være det samme som årets adgangskvotient eller højere, for at du bliver tilbudt en studieplads.

 

Adgangskrav er krav om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal opfylde nogle specifikke fag på bestemte niveauer. Det er også et adgangskrav, når der står, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0. Vi kalder det også et karakterkrav.

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på KU i kvote 1 ved årets optagelse.

 

 

 

Eksamener

Når du søger om optagelse på universitetet, er der krav om, at du skal have en adgangsgivende eksamen. Dette krav gælder alle bacheloruddannelser. Derfor kaldes det et generelt adgangskrav.

En dansk adgangsgivende eksamen kan ikke blive for gammel og kan vurderes både i kvote 1 og kvote 2. Vi omregner den til A-, B-, og C-niveauer og 7-trins-skalaen. Du skal søge inden 15. marts, hvis vi skal tage eventuelle senere uddannelsesaktiviteter med i betragtning. Læs om mere ældre eksamener.

 

 • Studentereksamen (stx)
 • STX (studentereksamen)
 • HF aflagt før gymnasiereformen 2017 (højere forberedelseseksamen)
 • HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 med overbygning (højere forberedelseseksamen) afsluttet inden 5. juli
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse) + svendebrev/fagprøve*
 • EUX merkantil 1. del med overbygning, hvis du er startet i august 2017 eller senere
 • GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede)
 • Eksamen fra Duborg-Skolen
 • Eksamen fra A.P. Møller Skolen

*Søger du optagelse med en EUX-eksamen, skal du også uploade dit svendebrev/din fagprøve. Får du den først efter 5. juli, skal du meddele os dette via Mit KU, og sende dit svendebrev/din fagprøve inden 15. august.


Særligt for skov- og landskabsingeniør og tandpleje

På de to uddannelser er følgende eksamener også adgangsgivende i både kvote 1 og kvote 2:

• HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 uden overbygning
• Merkantil eux 1. del uden overbygning

Flere eksamener er adgangsgivende i kvote 2, men ikke i kvote 1:


Ansøgere fra Grønland

Ansøgere fra Grønland med en adgangsgivende eksamen kan ansøge via den grønlandske særordning med frist 15. marts kl. 12.

 

Har du en international eksamen (IB, EB eller DIAP), en eksamen fra et land i Norden eller en anden udenlandsk eksamen? Så skal du følge denne guide om optagelse på Københavns Universitet (KU).

Ansøgningsfristen er altid 15. marts kl. 12 i både kvote 1 og kvote 2, når du søger med en eksamen, der ikke er dansk.

 

 

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles en gymnasial eksamen (fx Rudolf Steiner), skal du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts kl. 12.

 

 

 

 

 

Supplering, dispensation og andre individuelle forhold

Skal du f.eks. supplere, søge om dispensation, søge med en eksamen, der ikke er dansk, en ældre eksamen, eller som tidligere studerende? Så vælg herunder.

Standby og tilsagn

En standbyplads er en plads på ventelisten. Hvis du søger om standby og bliver optaget på en standbyplads, står du på venteliste til en studieplads frem til midten af august det samme år. Du kan ikke vide på forhånd, om du får tilbud om en studieplads i år eller til næste år. Forbered dig derfor på begge situationer.

Hvis der ikke bliver plads samme år, ændrer vi standbypladsen til et tilsagn om optagelse året efter. Du skal dog huske at søge om optagelse på uddannelsen igen, så vi ved, at du stadig er interesseret.

Det kan være en fordel, men også en ulempe, at få en standbyplads. Det afhænger blandt andet af, hvor mange uddannelser du søger om optagelse på, og om det passer dig bedst at starte på en uddannelse i år eller til næste år. Bemærk derfor:

 • Hvis du bliver optaget på en standbyplads, bliver du ikke tilbudt en studieplads på de uddannelser, du eventuelt har prioriteret lavere. Heller ikke selvom du har et højt nok karaktergennemsnit til en eller flere af uddannelserne. Derfor bør du overveje, om det er vigtigere for dig at begynde på en lavere prioriteret uddannelse i år end at risikere at skulle vente et år.
 • Hvis du bliver tilbudt en studieplads i standbyperioden og takker nej til studiepladsen, mister du den helt, og du er heller ikke længere sikret et tilsagn om optagelse til næste år.
 • Hvis du bliver optaget på en standbyplads, men ikke får tilbudt en studieplads i år, så er du sikret en studieplads til næste år. Men du skal huske at søge om optagelse på uddannelsen inden ansøgningsfristen, og du skal opfylde alle adgangskravene, også hvis de har ændret sig siden sidste år.
 • Hvis du først ønsker at starte på uddannelsen året efter, er standby ikke nødvendigvis det rigtige for dig. Formålet med standby er nemlig, at vi har kvalificerede ansøgere klar på ventelisten, når andre takker nej til en studieplads. Derfor forsøger vi altid at få alle i gang samme år.

 

 

Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen inden 5. juli kl. 12 for at kunne søge standby.

Du kan søge om en standbyplads, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. Du skal markere med flueben i feltet ”Standby” inden ansøgningsfristen for kvote 1. Du kan ikke søge standby efter fristen.

Som standby-ansøger bliver du vurderet på dit gennemsnit ligesom i kvote 1, så du kan ikke søge standby, hvis du ikke kan søge kvote 1. På tandplejer og skov- og landskabsingeniør kan du dog godt søge standby, selvom du kun søger via kvote 2, da det er professionsbacheloruddannelser. 

 

 

Standbypladserne går til ansøgere i kvote 1, som har markeret standby og har et eksamensgennemsnit lige under årets adgangskvotient. For eksempel var adgangskvotienten i 2023 på antropologi 10,5, mens standbykvotienten var 10,1. Hvis dit karaktergennemsnit er i nærheden af sidste års adgangskvotient på de uddannelser, du søger om optagelse på, kan en ansøgning om en standbyplads være realistisk for dig.

 

 

Har du fået tilsagn om en studieplads på en uddannelse i forbindelse med sidste års optagelse, skal du stadig søge om optagelse inden ansøgningsfristen.

Når du søger om optagelse på optagelse.dk, skal du uploade dit tilsagnsbrev og sætte flueben ved, at du har tilsagn. Hvis adgangskravene til uddannelsen har ændret sig i mellemtiden, er det nødvendigt, at du supplerer i de fag, du mangler, for at kunne gøre brug af dit tilsagn.

Du kan stadig søge om optagelse på andre uddannelser, selvom du har fået tilsagn. Men husk at sætte uddannelserne på en højere prioritet, hvis du ønsker dem mere end den uddannelse, du er garanteret optagelse på med dit tilsagnsbrev.

Kandidatreglen gælder også, hvis du har fået tilsagn

Hvis du afslutter en kandidatuddannelse, efter du har søgt om optagelse, skal du være opmærksom på kandidatreglen. Selv hvis du får en standbyplads, der bliver til et tilsagn året efter, kan du ikke benytte tilsagnet, hvis du er blevet færdig som kandidat i mellemtiden.

 

Spørg KU-bot, om du skal søge en standbyplads